Radiační monitoring

Radiační monitorovací síť

AKTUÁLNÍ NAMĚŘENÁ DATA: SÚJB - MonRas - Monitorování radiační situace

Právní rámec pro systém radiační ochrany v ČR, včetně systému monitorování radiační situace na území ČR, vytváří zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon a na něj navazující prováděcí předpisy (viz www.sujb.cz). Radiační situace na území ČR je zjišťována především pomocí Radiační monitorovací sítě (RMS). Jejím řízením je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Vedle něho, tj. jeho Regionálních center (RC) a Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a držitelů povolení k provozu jaderných zařízení, se na činnosti RMS podílejí organizace resortů Ministerstva financí (MF), Ministerstva obrany (MO), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Podrobnosti k funkci a organizaci RMS jsou upraveny vyhláškou č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace. Další požadavky na zajištění monitorování radiační situace jsou stanoveny vyhláškou 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události, a schválenými programy monitorování. Náležitosti programů monitorování, které mimo jiné stanovují rozsah monitorování okolí jaderných zařízení zajišťovaného držiteli povolení k provozu těchto zařízení, určuje vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

RMS pracuje ve dvou režimech, v tzv. normálním monitorování, které je zaměřeno na monitorování za obvyklé radiační situace, a v tzv. havarijním monitorování, do něhož monitorovací sítě přecházejí za nehodové expoziční situace. V současné době provádějí monitorování radiační situace na území ČR tyto monitorovací sítě:

  • Síť včasného zjištění (SVZ), tvořená 169 měřícími místy, z toho 71 měřicích míst umístěných na pracovištích RC SÚJB (8 měřicích míst), SÚRO (1 měřicí místo), ČHMÚ (38 měřicích míst), HZS ČR (7 měřicích míst), AČR (17 měřicích míst). V okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín je teritoriální SVZ doplněna teledozimetrickými systémy (TDS), celkem 98 měřicích míst, které v případě JE Temelín tvoří 24 měřicích míst na hranici areálu JE Temelín a 23 měřicích míst v sídelních jednotkách v okolí JE Temelín. V případě JE Dukovany je tvoří 27 měřicích míst na hranici areálu JE a 24 měřicích míst v sídelních jednotkách v okolí JE Dukovany;
  • teritoriální síť TLD tvořená 180 měřícími místy (127 venku, 53 v budovách) rozmístěnými na území ČR provozovaná  SÚRO a RC SÚJB;
  • lokální sítě TLD s celkem 26 měřícími místy v okolí JE Dukovany (15 měřicích míst) a JE Temelín (11 měřicích míst) provozovanými SÚRO a příslušnými RC SÚJB;
  • lokální sítě TLD s celkem 97 měřícími místy v okolí JE Dukovany (55 měřicích míst) a JE  Temelín (42 měřicích míst) provozovanými Laboratořemi radiační kontroly okolí (LRKO) jaderných elektráren;
  • síť pro vnitřní ozáření tvořená monitorovacími místy, kde se měří obsah reprezentativních radionuklidů v životním prostředí, potravním řetězci nebo lidském těle;
  • teritoriální síť odběru vzorků životního prostředí tvořená 10 měřícími místy kontaminace ovzduší provozovanými RC SÚJB, SÚRO a ČHMÚ;
  • lokální sítě odběru vzorků životního prostředí s celkem 13 měřícími místy kontaminace ovzduší provozované LRKO  JE Dukovany (6 měřicích míst) a JE Temelín (7 měřicích míst);
  • teritoriální síť odběru vzorků životního prostředí, kterou tvoří 12 laboratoří (laboratoře RC SÚJB, SÚRO, LRKO EDU, LRKO ETE, VÚV TGM, SVÚ), které jsou vybaveny pro kvalitativní i kvantitativní analýzy obsahu radionuklidů ve  vzorcích z životního prostředí (např. v aerosolech, spadech, potravináchpitné vodě, krmivech apod.). Jsou využívány metody spektrometrie alfa, beta, gama, další radiometrické metody a metody radiochemické analýzy (dle vybavení laboratoře);
  • významnou složkou RMS je síť monitorovacích tras zajišťovaná mobilními skupinami (SÚRO, RC SÚJB, resortů ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR a Policie ČR, ministerstva financí – GŘ cel, ministerstva obrany a držitele povolení k provozu JE EDU a ETE).

Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) – SVZ Dukovany (měřicí  místo ČHMÚ)
Příkon prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) – SVZ Dukovany (měřicí místo ČHMÚ)

Zdroj: www.suro.cz