Plán krizové připravenosti

Plán krizové připravenosti (PKP) slouží určeným subjektům (právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, orgánům veřejné správy a školským zařízením) k zabezpečení vlastního fungování za krizových situací a k zabezpečení plnění úkolů vyplývajících z krizového plánu kraje / ORP. Určenými subjekty jsou ty subjekty, které jsou o povinnosti zpracovat PKP informovány (tj. určeny) dopisem Hasičského záchranného sboru kraje, Krajského úřadu nebo příslušného úřadu obce s rozšířenou působností (v Jihomoravském kraji během února 2013).

K zajištění jednotné formální a obsahové struktury PKP zpracoval HZS JMK vzor tohoto plánu, který doporučuje výše uvedeným subjektům využít ke snadnějšímu zpracování PKP. Struktura PKP je v souladu s „Metodikou zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů“, která je ke stažení v části Dokumenty / Metodiky ... / Metodika zpracování plánů krizové připravenosti

Vzor PKP slouží nad rámec výše uvedené metodiky i k připravenosti na mimořádné události, které nemusejí přerůst v krizovou situaci (tj. zabezpečení objektové bezpečnosti vůči vnějším ohrožením typu extrémních klimatických jevů nebo úniků nebezpečných látek). Tuto část HZS JMK doporučuje též zpracovat.

Dále může vzor PKP sloužit i jako obecný dokument / podklad pro zpracování traumatologického plánu poskytovatele zdravotní péče (ve vazbě na vyhl. MZd 101/2012 Sb.), s tím, že obsahovou strukturu je třeba doplnit dle výše uvedené vyhlášky.

V případě dotazů kontaktujte:

 - plk. Mgr. Martinu Koubovou, tlf.: 950 630 181, email: martina [dot] koubova [at] hzscr [dot] cz (martina[dot]koubova[at]hzscr[dot]cz)

Vzor Plánu krizové připravenosti:

zip.pngPKP_vzor pro PAPFO.zip