Přehled zkratek

ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
A, "A", (A) Objekt zařazen dle množství NL do skup. A - zák. 224/2015 Sb.
AČR Armáda České republiky
ADRA Občanské sdružení zabývající se humanitární činností
AED Automatizovaný externí defibrilátor
AI Aviární influenza (ptačí chřipka)
AIM, AMS Automatická měřící stanice
AJ Automobilový jeřáb
ALL Aktualita (informace) určená pro všechy
AMDS Automated Message Delivery System (automatizovaný systém odesílání hlasový zpráv)
AP Automobilová plošina
AP Asanační podnik
AR Analýza rizik
ARGIS Informační systém pro plánování civilních zdrojů (SSHR)
ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení (klinika)
a.s. Akciová společnost
AS Automobilová stříkačka
AZ Automobilový žebřík
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
B, "B", (B) Objekt zařazen dle množství NL do skup. B - zák. 224/2015 Sb.
BA Bezpečnostní akce / benzín automobilový
BESY (ČR) Bezpečnostní systém (ČR)
bezp. Bezpečnostní, bezpečnost
BCHL Bojové chemické látky
BI Bezpečnostní inženýr
BIS Bezpečnostní informační služba
BK, BLA Blansko
BM, B-m. Brno-město (okres)
BM, BRN Brno (statutární město)
BM Bezpečnostní management
BO, BOS Boskovice
BO, B-v. Brno-venkov
BOL Bojová otravná látka
BOPO Bojová pohotovost
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví pracujících
BP Bezpečnostní program
BR Bezpečnostní rada
BRe, Bre Bezpečnostní referent
31. brchbo 31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany
BRK, BR JMK Bezpečnostní rada kraje, Bezpečnostní rada JMK
BRO Bezpečnostní rada obce
BR ORP Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
BRS Bezpečnostní rada státu
BSE Bovinní spongiformní encefalopatie (nemoc šílených krav)
BU, BUC Bučovice
BV, BRE Břeclav
BZ Biologická zbraň
BZ Bezpečnostní zpráva
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
CAS Cisternová automobilová stříkačka
CBRN Chemické, biologické, radiologické a jaderné (nukleární)
CCTV Televizní kamerový systém
CDV Centrum dopravního výzkumu v Brně
CM Civilní maska
CNG Stlačený zemní plyn pro pohon aut
CNP Civilní nouzové plánování, civilní nouzová připravenost
CO, COB Civilní ochrana, civilní obrana
CPIC Centra na podporu integrace cizinců
CPS Centrální požární stanice
CRD Centrum regionální dopravy
CRMS Centrální radiační monitorovací síť
č. Číslo
ČAHD Česká asociace hasičských důstojníků
ČBÚ Český báňský úřad
ČČK Český červený kříž
ČD České dráhy
ČEPS Česká energetická přenosová soustava
ČEZ České energetické závody
ČEZ-EDU Jaderná elektrárna Dukovany
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČNB Česká národní banka
ČOV Čistička odpadních vod
ČP Česká pošta
ČR Česká republika
ČRo Český rozhlas
ČS (PHM) Čerpací stanice (pohonných hmot)
ČSAD Československá autobusová doprava
ČSN Česká státní norma
ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení
ČT Česká televize
ČTK Česká tisková kancelář
ČTÚ Český telekomunikační úřad
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální
ČZPI Česká zemědělská a potravinářská inspekce
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
D Dálnice 
DA Dopravní automobil
DDD Dezinfekce, dezinsekce, deratizace
DCH Diecézní charita
DK, DOK Dětská ochranná kazajka
DK Dozimetrická kontrola
DM, DOM Dětská ochranná maska
DMD Dodavatel mobilizační dodávky
DN Dopravní nehoda
DND Dodavatel nezbytné dodávky
DO Dekontaminace osob
dok. Dokumentace
DOSS Dotčený orgán státní správy
DP Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám
DPMB  Dopravní podnik města Brna, a.s.
DS Datové schránky (MV ČR)
DT Dekontaminace techniky
DV, DOV Dětský ochranný vak
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
EASO Evropský podpůrný azylový úřad
EC Elektrocentrála
ECDC Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
ePUSA Elektronický portál územních samospráv (MV ČR)
EDU Elektrárna Dukovany
EKI Evropská kritická infrastruktura
EkS, ES Ekonomický subjekt
EO ekvivalent obyvatel
E.ON Distributor elektrické energie
EP, EVAP Evakuační plán
EPS Elektronická požární signalizace
ERÚ Energetický regulační úřad
ES Evropské společenství
EU Evropská Unie
EVA Evakuace
EZS Elektronická zabezpečovací signalizace, el. zabezpečovací systém
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
F, fin Finanční
FMZV Federální ministerstvo zahraničních věcí
FN Fakultní nemocnice
Finanční úřad
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
GIS Geografický informační systém
GMO Geneticky modifikované organismy
GPS Global Positioning Systém, mobilní navigace
GŘ (HZS ČR) Generální ředitelství (Hasičského záchranného sboru České republiky)
GSM Global System for Mobile Communications
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
HA Hadicový automobil
HDP Hrubý domácí produkt
HIP Hromadné informační prostředky
HL Hygienická laboratoř
HM Hospodářská mobilizace
HMP Hlavní město Praha
HO, HOD Hodonín
HO Hasební obvod
HOK Hygiena obecná a komunální
HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy
HP Havarijní plán
HPK, HP JMK Havarijní plán kraje, HP Jihomoravského kraje
HPPS Hlásná a předpovědní povodňová služba
HPS Hraniční předávací stanice
HPZ Hromadné postižení zdraví (v důsledku mimořádné události)
Havarijní štáb (EDU - pracuje v režimu týdenních hotovostí)
HuP Humanitární pomoc
HUS Hustopeče
HV a PBU Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
HZS Hasičský záchranný sbor ČR (zde zpravidla i HZS JHM)
HZSp, HZSP Hasičský záchranný sbor podniku
CHL Chemické látky
CHL, CHRL Chemická laboratoř, chemická a radiologická laboratoř
CHP Chemické prostředky
CHS Chemická služba
CHZ Chemická zbraň
ICRP Mezinárodní komise pro radiační ochranu
IDP Izolační dýchací přístroj
IEA International Energy Agency (Mezinárodní agentura pro energii)
IAEA International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii)
IO Individuální ochrana, improvizovaná ochrana
IOM Mezinárodní organizace pro migraci
IOS Integrované operační středisko
IS Informační systém
IS DOK IS pro preventivní a záchranná opatření (MD ČR)
IS KRIZKOM Informační systém krizové komunikace
ISDS IS datových schránek (MV ČR)
ISKŘ IS krizového řízení
ISV Informace a styk s veřejností
IT Informační technologie
IU, IÚ Improvizované ukrytí, improvizovaný úkryt
IVA Ivančice
IVR Interactive Voice Response (Interaktivní hlasová odezva), dříve uváděno jako AMDS
IZS Integrovaný záchranný systém
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
JČK Jihočeský kraj
JE Jaderná elektrárna
JEDU Jaderná elektrárna Dukovany
JEZ Jaderné energetické zařízení
JHZS Jednotka HZS kraje
JHZSP, JHZSp Jednotka HZS podniku
Jm, JM Jihomoravský
JME Jihomoravská energetika
JMK, JmK Jihomoravský kraj
JPO, jednotka PO Jednotka požární ochrany 
JPO OOB Předurčené jednotky SDH obcí pro plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva
JSDHO, JSDHo Jednotha sboru dobrovolných hasičů obce
JSDHP, JSDHp Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
JSVV / JSV Jednotný systém varování a vyrozumění
JTSK Jednotný topografický systém Křovák
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
KANP, KNP Kontejner automobilový nouzového přežití, Kontejner pro NPř
KBOZ Koncepce boje proti organizovanému zločinu
Kontrolní činnost
KDP Konzervovaná dávka potravin
KEK Krajská epidemiologická komise
KHA Kombinovaný hasící automobil
KHK Královéhradecký kraj
KHS Krajská hygienická stanice
KHV Komise pro hraniční vody
KI Kritická infrastruktura (z.č. 240/2000 Sb. a prováděcí předpisy)
KIS Komunikační a informační systémy
KIS KD Krizový IS KD pro ochraňovatele pohyblivých zásob a ZHuP (SSHR)
KKC Krizové koordinační centrum (SÚJB)
KKCTN Krajské krizové centrum tlumení nákaz
KKPH Krajská komise přídělového hospodářství
KM Krizový management
KNK Krajská nákazová komise
KO, KOp Krizové opatření, katalog opatření
KOPIS Krajské operační a informační středisko  (HZS i IZS)
KP Krizový plán
KPHO Komise přídělového hospodářství obce
KPHORP Komise přídělového hospodářství ORP
KPK (KP JMK) Krizový plán kraje  (Krizový plán JMK)
KP ORP Krizový plán obce s rozšířenou působností
KPV Koncový prvek varování
KRIZDATA Programové vybavení pro přenos a zobrazení dat v ARGISu (SSHR)
KRIZKOM IS vyžadování věcných zdrojů v rámci HOPKS (SSHR)
KRIZPORT Portál krizového řízení pro JMK (HZS JMK)
KrÚ, KÚ Krajský úřad
Krizové řízení
KŘ PČR JMK Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KS Krizová situace, krizový stav
KS Komunikační systém
Krizový štáb
KSZ Krajské státní zastupitelství
KŠK (KŠ JMK) Krizový štáb kraje (Krizový štáb JMK)
KŠO Krizový štáb obce
KŠ ORP Krizový štáb ORP
KTŠ PM Krizový technický štáb Povodí Moravy
KtÚ, KÚ Katastrální úřad
k.ú. Katastrální území
KUR Kuřim
KVK Karlovarský kraj
KVL Komora veterinárních lékařů
KVS Krajská veterinární správa
KVS SVS pro JMK Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj
KVV Krajské vojenské velitelství
KVY Kraj Vysočina
KYJ Kyjov
KZ Krizový zákon
KZOS (KOS) Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JMK
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
LAN lokální síť
LBK, LIK Liberecký kraj
lmopr, LMOPR Lehký motorizovaný prapor
LP Likvidační práce
LP, LEP Lékařská péče
LPG Propan-butan    
LRKO Laboratoř radiační kontroly okolí
LS PČR Letecká služba Policie ČR
LSPP Lékařská služba první pomoci
LTO Lehké topné oleje
LZS Letecká (zdravotnická) záchranná služba
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
MAAE Mezinárodní agentura pro atomovou energii
Městská část
MD Ministerstvo dopravy
MěÚ (MÚ) Městský úřad
MF Ministerstvo financí
MHD Městská hromadná doprava
MI Ministerstvo informatiky (kompetence přešly na MV ČR)
MIK Mikulov
MIS Místní informační systém (obecní, firemní)
MK Ministerstvo kultury
MKP Měrná křivka průtoků
MKR Moravský Krumlov
MM Měřící místo
MMB Magistrát města Brna
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MO Ministerstvo obrany
MOF Malý ochranný filtr
MP Městská policie
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MRo, MR Místní rozhlas (zpravidla obecní, areálový, objektový)
Manipulační řád
MS Ministerstvo spravedlnosti
MSK Moravskoslezský kraj
MSO Místo speciální očisty
MSZ Městské státní zastupitelství
Mateřská škola
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MT Mobilní telefon
MU Mimořádná událost
MV Ministerstvo vnitra ČR
MVE Malá vodní elektrárna
MV-GŘ HZS ČR   Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS České republiky
MVO Mimořádná veterinární opatření
MZ, MZd Ministerstvo zdravotnictví
MZe, MZE Ministerstvo zemědělství
MZHP Materiální základna humanitární pomoci
MZV Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP Ministerstvo životního prostředí
MŽP OOV Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
NA Nákladní automobil
NAP Národní akční plán
NAOO, NAOOp Následná ochranná opatření
NATO Severoatlantická aliance
NBÚ Národní bezpečnostní úřad
ND Nezbytná dodávka
NEQ Net explosive quantity (čistá hmotnost výbušniny)
NCHL Nebezpečná chemická látka
NL Nebezpečná látka
NM Nafta motorová
NNO Nestátní (nevládní) nezisková organizace
NO Nebezpečný odpad
NOO, NOOp Neodkladná ochranná opatření
NPO, NPřO Nouzové přežití obyvatelstva
NPP Národní pandemický plán
NPř Nouzové přežití
NPÚ Národní památkový ústav
NRL Národní referenční laboratoř
NS Nouzový stav
NsP Nemocnice s poliklinikou
NTS Neveřejná telekomunikační síť
NV Nařízení vlády
NZV Nouzové zásobování vodou
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
OA Osobní automobil
OAMP Odbor azylové a migrační politiky MV
ObÚ, OÚ Obecní úřad
OD Obchodní dům, operační důstojník
Odd. HDD  Oddělení hygieny dětí a dorostu
Odd. HOK  Oddělení hygieny obecné a komunální
Odd. HV a PBU  Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání
ODOS Objekt důležitý pro obranu státu
OCH Oblastní charita
OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OI KVS Okresní inspektorát krajské veterinární správy
OIKT KŘP JMK Odbor informačních a komunikačních technologií krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
OJ Operační jednotka určená k zabezpečení evakuace
OKH Odbor kanceláře hejtmana
OKI Ochrana kritické infrastruktury
OKT Odbor kanceláře tajemníka
OKŘO Oddělení krizového řízení a obrany
OLK Olomoucký kraj
OM Ochranná maska
OMN Objekty, které za "SOS" nebo za "VS" mohou být napadeny
OOB, OO Ochrana obyvatelstva
OOKŘ Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
OOP Obvodní oddělení PČR
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky
OOVZ Orgán ochrany veřejného zdraví
OP Operační plán, odborná příprava
OP Ochranné pásmo
OPIS Operační a informační středisko (HZS)
OPŘ, OŘ Operační řízení
OPS Odborná pracovní skupina
OR Ochranná rouška
ORP, OsRP Obec s rozšířenou působností
Okresní ředitelství
OS Operační středisko
OS KŠ Odborná skupina krizového štábu
OSČ Odbor správních činností
OSZ Okresní státní zastupitelství
OSŽP Odbor stavební a životního prostředí
OÚ, ObÚ Obecní úřad
OUPO Odborné učiliště požární ochrany HZS (od 1.1.2011 nově ŠVZ HZS)
OVS Okresní veterinární správa
OVZ Ochrana veřejného zdraví
o.z. Občanský zaměstnanec HZS, PČR, MV, MO
OZO Ochrana zdraví osob, odborně způsobilá osoba
OŽP Odbor životního prostředí
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
PA Plán akceschopnosti
PAK Pardubický kraj
PANEL NNO JMK Panel nestátních (nevládních) neziskových organizací Jihomoravského kraje
PaPFO Právnické a podnikající fyzické osoby
PAPL Pandemický plán
PCO Pult centrální ochrany
PČR Policie České republiky
PFO Podnikající fyzická osoby
PH, PHM Pohonné hmoty, pohonné hmoty a maziva
PHA Pěnový hasící automobil
PHP Přenosný hasící přístroj
PIO Prostředek individuální ochrany
PK (JMK) Povodňová komise (JMK)
PKI Prvek kritické infrastruktury
PKP Plán krizové připravenosti
PLHA Plynový hasící automobil
PLK, PMK Plzeňský kraj
PM, PMO Povodí Moravy
PMM Pohotovostní měřící místo
PMTZ Plán materiálně technického zabezpečení
PND Plán nezbytných dodávek
PNP Přednemocniční neodkladná péče
PO Požární ochrana, povodňový orgán
POH Pohořelice
POKR Pracoviště ochrany a krizového řízení
POOO Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události
PozS pozemní síly
PP (IZS) Poplachový plán (IZS)
PP Povodňový plán
PPLA Protiplynový automobil
PPO Protipožární opatření
PPP Požární poplachový plán JMK
PRE Prevence 
PreO, POp Preventivní opatření
PRHA Práškový hasící automobil
prrchbo Prapor radiační, chemické a biologické ochrany
PRÚ-BS Protiradiační úkryt budovaný svépomocí
PS Požární stanice
PSM Provoz a správa majetku
PSMS Pohotovostní středisko pro mimořádné situace
PTO Pyrolýzní topný olej
PÚR Politika územního rozvoje
PV ZPV Průlomová vlna zvláštní povodně
PVČ Preventivně výchovná činnost
PVL              Privátní veterinární lékař
PVS Pracoviště veterinární správy
PVS Portál veřejné správy
PZH Prevence závažných havárií
PZP Podzemní zásobník plynu
PZZ Plán zdravotnického zabezpečení
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
Q 20/50/100/1000 Povodeň dvacetiletá/padesátiletá/stoletá/tisíciletá
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
R Rychlostní komunikace
RA Radioaktivní, radiace
RAL Radioaktivní látky
RC Regionální centrum
RD Rodinný dům
RH Radiační havárie
RJMK Rada Jihomoravského kraje
RLP Rychlá lékařská pomoc
RM Regulační místo
RMS Radiační monitorovací síť, radiační monitorovací skupina
Ro Rozhlas
RO, RgO Regulační opatření
RO, Rop Rozpočtové opatření
ROS Rosice
RP Regulační plán
RPP Regionální předpovědní pracoviště
RS Regulační stanice
RZ Registrační značka
RZA Rychlý zásahový automobil
RZP Rychlá zdravotnická pomoc
Ř Ředitel, ředitelství
ŘSCP Ředitelství služby cizinecké policie
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
ŘVC Ředitelství vodních cest
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
SAKO Spalovna komunálních odpadů
SaP Síly a prostředky
Sb. Sbírka zákonů, sbírka
SBZ Styčný bezpečnostní zaměstnanec
SCK Středočeský kraj
SCP Služba cizinecké policie
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SHM Subjekt hospodářské mobilizace
SDP Služba dopravní policie
SHR Státní hmotné rezervy
SI Směnový inženýr
SIAŘ Sbírka interních aktů řízení
SIVS

Systém integrované výstražné služby

SKI Subjekt kritické infrastruktury
SKPV Služba kriminální policie a vyšetřování
SLAK Slintavka a kulhavka
SLP Šlapanice
SLV Slavkov
sm., směrn. Směrnice
SMM Stálé měřící místo
SMNaP Souprava materiálu následného použití
SMNP Souprava materiálu nouzového přežití
SMOkP Souprava materiálu okamžitého použití
SMRK Směnový mistr radiační kontroly
SN Stav nebezpečí
S-NO Skládka nebezpečných odpadů
SNS Sběrné naftové středisko
SO, SprO Správní obvod
SO, SOp Seznam opatření
SOC MO Společné operační centrum Ministerstva obrany
SOL Samostatná ordinace lékaře
S-OO Skládka ostatních odpadů
SOO-CO Speciální ochranný oděv civilní ochrany
SOP Studie odtokových poměrů (Aquatis)
SOS Stav ohrožení státu
SOŠ Střední odborná škola
SOU Střední odborné učiliště
SP Stavební prevence
SPA Stupeň povodňové aktivity
SPD Státní požární dozor
spol s.r.o. Společnost s ručením omezeným
SPP Služba pořádkové policie
SPS Stálá pracovní skupina
SPS KŠ JMK Stálá pracovní skupina krizového štábu Jihomoravského kraje
SPZ Státní poznávací značka (nově RZ)
SR Slovenská republika
SRS, SRLS Státní rostlinolékařská správa
Stavební řízení, stavební řád
SSHR Správa státních hmotných rezerv
SSRN Systém selektivního radiového návěštění
Střední škola
STNÚ Stálé tlakově neodolné úkryty
STOÚ Stálé tlakově odolné úkryty
SÚ, SÚ CO Stálý úkryt, stálý úkryt civilní ochrany
Správní úřad
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚJCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
SÚRO Státní ústav radiační ochrany
SÚS Správa a údržba silnic
SVL Soukromí veterinární lékaři
SVS Státní veterinární správa
SVÚ              Státní veterinární ústav
SZBM Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
SZD Státní zdravotní dozor
szr, SZR Samostatná záchranná rota
ŠS Školící středisko
ŠVZ Školní a vývikové zařízení (např. v HZS)
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
TA Technický automobil
TBD Technicko bezpečnostní dohled
TCTV Telefonní centrum tísňového volání (KOPIS - tísňové linky 112, 150)
Typová činnost
TEZA  Tepelné zásobování
THP Technicko-hospodářský a právní
TI Tísňová informace
TIS Tišnov
TM Tiskový mluvčí
TN  Technická norma
TNO Technická norma odpadového hospodářství
TTO Těžké topné oleje
TP Typový plán (pro krizovou situaci - zpracovalo ministerstvo či jiný ÚSÚ)
TP, TraPl Traumatologický plán (krajský, ZZS, ZZ, atp.)
TS Technická služba
TV Televize
TZ Technické zařízení
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
ÚAP Územně analytické podklady
ÚIR Územní identifikační registr
ÚKŠ Ústřední krizový štáb
ULK Ústecký kraj
ÚMČ Úřad městské části (v Brně)
UMO Upotřebené motorové oleje
ÚNK Ústřední nákazová komise
ÚO Územní oddělení (např. v org. struktuře ZZS)
ÚO Územní odbor (např. v org. struktuře HZS, PČR)
ÚOOZ Útvar pro odhalování organizovaného zločinu
ÚOP Územní odborné pracoviště
ÚP Úřad práce, územní plán
ÚPD Územní plánovací dokumentace
ÚPK  Ústřední povodňová komise
ÚPP Územně plánovací podklady
ÚPS Územní památková správa Kroměříž
UR, ÚR  Udržitelný rozvoj, územní rozvoj, územní rozhodnutí
ÚRMS Ústředí radiační monitorovací sítě
URNA Útvar rychlého nasazení
ÚŘ SVS Ústřední ředitel Státní veterinární správy
ÚSC Územní samosprávný celek
usn. Usnesení 
ÚSŘ, ÚaSŘ Územní a stavební řízení
úst. Ústavní
ÚSÚ Ústřední správní úřad
ÚSZS Územní středisko záchranné služby (ZZS)
UV Usnesení vlády
ÚV Úpravna vody
ÚVL Úřední veterinární lékař
ÚVVÚ Ústřední vojenský veterinární ústav v Hlučíně
ÚZ Ústavní zákon
úz. Územní
ÚzSÚ, úz. SÚ Územní správní úřad
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
V, vyhl. Vyhláška
VA Vyšetřovací automobil
VaK, VAK Vodovody a kanalizace
VaS, VAS Vodárenská akciová společnost
VCNP Výbor pro civilní nouzové plánování (BRS)
VD Vodní dílo
VEA Velitelský automobil
VETOCH Veterinární ochrana
VES Veselí nad Moravou
VFU Veterinární a farmaceutická univerzita
VHD Vodohospodářský dispečink
VHP, VniHP Vnitřní havarijní plán (objektový, firemní)
VHP, VněHP Vnější havarijní plán (územní, zpracovávaný pro stanovenou ZHP)
VKZBP Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (BRS)
VMO Velký městský okruh, vyhl. MO
VMV Vyhláška Ministerstva vnitra ČR
VN Vysoké napětí
VO Vedoucí odboru / Velitel opatření
voj. Vojenský
VOP Výbor pro obranné plánování (BRS)
VOŠ Vyšší odborná škola
VPaB Veřejný pořádek a bezpečnost
VPS Velitel požární stanice
VRB Vedoucí reaktorového bloku
VRZ Výstražné a rozhlasové zařízení
VS Válečný stav
VS, VeřSpr Veřejná správa
VS Vězeňská služba 
VS Veterinární správa
VSTL Vysokotlaká (regulační stanice RWE)
VTS Veřejná telekomunikační síť
VTÚO Vojenský technický ústav ochrany
Vojenský útvar
VV Věstník vlády
v.v.i. veřejná výzkumná instituce
VVN Velmi vysoké napětí
VVS              Vojenská veterinární služba
VY, VYS Vyškov
VYA Vyprošťovací automobil
VyC Vyrozumívací centrum
vyhl. Vyhláška
VZ Velitel zásahu
VZČ Výbor pro zpravodajskou činnost (BRS)
VZS Vodní záchranná služba (ČČK)
VZÚ Vojenský záchranný útvar
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
WHO Světová zdravotnická organizace
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
   
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
   
ZKRATKA VÝZNAM ZKRATKY
z., z.č. Zákon, zákon číslo
ZCO Zařízení civilní ochrany
ZD Zemědělské družstvo
ZDP Zařízení dálkového přenosu
zdrav. Zdravotnická, zdravotní
ZDS Zdravotnická dopravní služba
ZHN Zbraně hromadného ničení
ZHP Zóna havarijního plánování (např. pro EDU, ETE nebo objekt sk. "B")
...(5/10/20 km) ...velikost ZHP JE Dukovany
ZHuP Zásoby humanitární pomoci, základna humanitární pomoci
ZID Židlochovice
ZJMK Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
ZLK Zlínský kraj
ZLP (ZaLP) Záchranné a likvidační práce
ZN, ZNO Znojmo
ZO Zóna ohrožení (zpravidla u vybraných objektů, nespadají pod "B")
ZP Záchranné práce
ZP, ZabP Zabezpečovací práce
ZPJ Zdravotnický prostředek jednotlivce
ZPP Zjišťování příčin požáru
zpr Záchranný prapor
ZS Zimní stadion             
ZS Zvláštní skutečnost (z.č. 240/2000 Sb. a prováděcí NV)
ZSP Zvláštní stupeň poplachu
Základní škola
ZT Zařízení Tišnov
ZÚ, ZdÚ Zdravotní ústav
Záplavové území
ZÚ HZS Záchranný útvar HZS
ZVHS Zemědělská vodohospodářská správa
zvl. Zvláštní
ZVM Základní vodohospodářská mapa (1 : 50 000)
ZZ Zdravotnické zařízení
ZZS Zdravotnická záchranná služba
ZŽZ Záchrana života a zdraví
ŽP Životní prostředí
ŽÚ Ženevská úmluva