Právní předpisy

Přehled právních předpisů

Mezinárodní legislativa

Národní legislativa

P. č.

Druh

Č. Sb. zák.

Účinnost

Obsah 

MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVA

1.

V MZV

65/1954

21.10.1950

o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války

2.

Sdělení FMZV

168/1991

14.8.1990

Dodatkové protokoly I. a II. k Ženevským úmluvám

3.

Sdělení MZV

85/2007

23.11.2007

Dodatkový protokol III. k Ženevským úmluvám na ochranu obětí války

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Obecná legislativa

1.

úst. zákon

1/1993

1.1.1993

Ústava České republiky

2.

úst. zákon

2/1993

28.12.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

3.

úst. zákon

110/1998

29.5.1998

o bezpečnosti České republiky

Oblast státní a územní správy

1.

zákon

2/1969

8.1.1969

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

2.

zákon

51/2020

1.1.2021

o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů

3.

zákon

128/2000

12.11.2000

o obcích (obecní zřízení)

4.

zákon

129/2000

12.11.2000

o krajích (krajské zřízení)

5.

zákon

500/2004

1.12.2006

správní řád

Oblast krizového managementu 

1.

zákon

239/2000

1.1.2001

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

2.

zákon

240/2000

1.1.2001 / 1.1.2011

o krizovém řízení a o změně některých zákonů / novela zákon č. 430/2010 Sb. (zapracována směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu)

3.

zákon

12/2002

16.1.2002

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

4. N MF 186/2002 25.4.2002

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

5.

NV

462/2000

1.1.2001 / 1.1.2011

k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) / novela NV č. 431/2010 Sb.

6. V MŠMT 281/2001 3.7.2001 kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

7.

NV

432/2010

1.1.2011 / 1.1.2015

o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury

8.

NV

463/2000

1.1.2001

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

9.

V MV

328/2001

18.9.2001

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

10.

V MV

380/2002

22.8.2002

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

11.

usnesení vlády

805/2013

23.10.2013

koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Oblast obrany 

1.

zákon

219/1999

1.12.1999

o ozbrojených silách ČR

2.

zákon

222/1999

1.12.1999

o zajišťování obrany ČR

3.

zákon

585/2004

1.1.2005

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

4.

NV

139/2017

1.7.2017

o plánování obrany státu

5. V MZV Severoatlantická
smlouva
4.4.1949

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.

6. V MO 280/1999 17.11.1999

kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti 

1.

zákon

273/2008

1.1.2009

o Policii ČR

2.

zákon

553/1991

1.1.1992

o obecní policii

Oblast hospodářských opatření a průmyslu 

1.

zákon

241/2000

1.1.2001 / 12.3.2012

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

2.

zákon

97/1993

25.2.1993

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

3.

zákon

189/1999

1.11.1999

o nouzových zásobách ropy

4.

zákon

458/2000

1.1.2001

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

5.

V SSHR

498/2000

1.1.2001

o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

6.

V MPO

345/2012

1.11.2012

o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

7.

V MPO

344/2012

1.11.2012

o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

8.

V MPO

79/2010

1.4.2010

o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

9.

V MPO

80/2010

1.4.2010

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

10.

V MPO

225/2001

1.1.2002

kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Oblast životního prostředí 

1.

zákon

17/1992

16.1.1992

o životním prostředí

2.

zákon

201/2012

1.9.2012

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

3. zákon 100/2001 20.2.2001

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Oblast jaderné bezpečnosti a zákazu chemických, biologických a toxinových zbraní

1.

zákon

263/2016

1.1.2017

atomový zákon

2.

zákon

18/1997

1.7.1997

předcházející atomový zákon (dosud platné některé části)

3.

zákon

19/1997

26.2.1997

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

4.

zákon

281/2002

28.6.2002

o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

5.

V SÚJB

422/2016

1.1.2017

o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

6.

V SÚJB

359/2016

1.1.2017

o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

7.

V SÚJB

360/2016

1.1.2017

o monitorování radiační situace

Oblast chemických látek a odpadů

1.

zákon

350/2011

1.1.2012

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

2.

zákon

224/2015

1.10.2015

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

3.

zákon

541/2021

1.1.2021

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

4.

V MV

226/2015

1.10.2015

o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

5.

V MPO

225/2015

1.10.2015

o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

6.

V MŽP

227/2015

1.10.2015

o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

7. V MŽP 228/2015 1.10.2015 o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
8. V MŽP 229/2015 1.10.2015 o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

9.

V MŽP

8/2021

27.1.2021

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů

10. V MZV 64/1987 26.5.1987

o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Oblast utajovaných informací a ochrany osobních údajů

1.

zákon

412/2005

1.1.2006

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

2.

zákon

110/2019

24.4.2019

o zpracování osobních údajů

3.

NV

522/2005

1.1.2006

kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Oblast požární ochrany

1.

zákon

133/1985

1.7.1986

o požární ochraně

2.

zákon

320/2015

1.1.2016

o Hasičském záchranném sboru ČR

3.

NV

172/2001

22.5.2001

k provedení zákona o požární ochraně

4.

V MV

246/2001

23.7.2001

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

5.

V MV

247/2001

23.7.2001

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

6.

V MV

23/2008

1.7.2008

o technických podmínkách požární ochrany staveb

7

V MV

34/2016

22.1.2016

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Oblast zdravotnictví

1. zákon 372/2011 1.4.2012

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

2. zákon 374/2011 1.4.2012

o zdravotnické záchranné službě

3. V MZ 240/2012 3.8.2012

kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

4.

zákon

258/2000

1.1.2001

o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

5. zákon 94/2021 27.2.2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

6.

V MZ

306/2012

1. 10. 2012

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

7.

V MZ

101/2012

1.4.2012

o obsahu traumatologického plánu poskytovatele zdravotní péče

8. zákon 373/2011 6.11.2011  o specifických zdravotních službách
9. V MZ 296/2012 13.9.2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
10. V MZ 92/2012 1.4.2012  o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
11. NV  361/2007 1.1.2008  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
12. usnesení vlády 682/2011 14.9.2011  k Pandemickému plánu České republiky
13. usnesení vlády  785/2011 25.10.2011  o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
14. usnesení vlády  14/2013 9.1.2013 

o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu

15. usnesení vlády  15/2013 9.1.2013 

o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Oblast veteriny

1.

zákon

166/1999

28.9.1999

o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

2.

zákon

246/1992

29.5.1992

na ochranu zvířat proti týrání

3.

V MZe

36/2007

1.3.2007

o opatřeních pro tlumení aviární influenzy

4.

V MZe

389/2004

1.7.2004

opatření pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení

Oblast povodňové ochrany

1.

zákon

254/2001

1.1.2002 / 22.9.2010

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) / z. č. 273/2010 Sb. (ú.z.)

2.

zákon

274/2001

1.1.2002

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

3. V MŽP 50/2023 1.3.2023 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

4.

V MŽP

79/2018

1.6.2018

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

5.

V MZe

178/2012

1.6.2012

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

6.

V MZe

471/2001

1.1.2002

o technicko bezpečnostním dohledu nad VD

7. V MZe 216/2011 15.7.2011

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Oblast památek

1.

zákon

20/1987

1.1. 1988

o státní památkové péči

2.

zákon

122/2000

12.5.2000

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 

3.

V MK

66/1988

1.7.1988

k provedení zákona o státní památkové péči

4.

V MK

275/2000

18.8.2000

k  provedení zákona  o ochraně sbírek muzejní povahy

Oblast informačních a komunikačních technologií

1. zákon 181/2014

1.1.2015

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

2. vyhláška 82/2018 28.5.2018 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
3. vyhláška 317/2014 1.1.2015 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Ostatní legislativa

1.

zákon

106/1999

1.1.2000

o svobodném přístupu k informacím

2.

zákon

198/2002

1.1.2003

o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

3.

zákon

256/2001

1.1.2002

o pohřebnictví a o změně některých zákonů

4.

zákon

183/2006

1.7.2006

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5.

zákon

127/2005

1.5.2005

o elektronických komunikacích

6.

zákon

505/1990

1.2.1991

o metrologii

7. zákon 365/2000 14.9.2000

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

8.

NV

361/2007

1.1.2008

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

9.

zákon

111/2006

12.1.2006

o pomoci v hmotné nouzi

10.

zákon

361/2003

1.1.2007

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů