Hrozby v JMK

A. Mimořádná událost

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

B. Krizová situace

je mimořádná událost, při níž je vyhlášen krizový stav (mimořádná situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu, jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb.).

A. Základní dělení mimořádných událostí

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy

 1. Sesuvy a svahové pohyby
 2. Sněhová kalamita
 3. Požáry v krajině
 4. Bouřky
 5. Vichřice / tornádo
 6. Epizootie

Mimořádné události způsobené civilizačními vlivy

 1. Dopravní nehody
 2. Únik nebezpečné látky
 3. Destrukce budovy
 4. Požár budovy
 5. Terorismus

B. Krizové situace

 1. Přirozená povodeň
 2. Přívalová povodeň
 3. Zvláštní povodeň
 4. Extrémní dlouhodobé sucho
 5. Výskyt extrémně vysoké teploty
 6. Epidemie
 7. Radiační havárie
 8. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu(blackout)
 9. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
 10. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
 11. Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
 12. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 13. Narušení funkčnosti významných telekomunikačních systémů
 14. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
 15. Migrační vlny velkého rozsahu