Kyselina fosforečná

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 7664-38-2

Synonyma:

Kyselina orthofosforečná

Kyselina o-fosforečná

Vzorec: H3O4P

Bezpečnostní značky:

žíravé

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1805.jpg

UN1805

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavé, látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé a/nebo toxické plyny. Některé jsou oxidanty a mohou zapálit hořlavé materiály (dřevo, papír, olej, oděvy atd.) Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík.    

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá, krystalická látka

Kapalné – bezbarvá až slabě nažloutlá, nazelenalá kapalina, téměř bez zápachu

Plynné - ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá

Molární hmotnost: 98,00 g/mol

Rozpustnost: ve vodě dokonale rozpustná

Toxicita: požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, inhalací

Těkavost: ano

Reaktivita: reaguje s kovy, tetrahydroboritanem sodným prudce exotermicky, reaguje s alkoholy, glykoly, aldehydy, aminy, karbamáty, estery, ketony, zásadami, organofosfáty, epoxidy výbušninami, halogeny a organickými peroxidy. Při styku s kyanidy, merkaptany sulfidy a halogenovanými organickými látkami vznikají toxické produkty.

Věty o nebezpečnosti

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Detekce

Na místě – pH, Raman

Laboratoř – Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranné brýle, obličejový štít, ochranné rukavice – materiál PVC nebo Viton, protichemický oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj

Likvidace

Nechejte vsáknout do inertního absorpčního materiálu a zlikvidujte jako nebezpečný odpad. Uložte do vhodné uzavřené nádoby.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy fosforu 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 1 mg/m3 (0,25 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 2 mg/m3 (0,5 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: -

Neslučitelné materiály: kovy, tetrahydroboritanem sodným prudce exotermicky, reaguje s alkoholy, glykoly, aldehydy, aminy, karbamáty, estery, ketony, zásadami, organofosfáty, epoxidy výbušninami, halogeny a organickými peroxidy. Při styku s kyanidy, merkaptany sulfidy a halogenovanými organickými látkami vznikají toxické produkty.

VÍCE:

Příznaky

Mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži.

Spasmus, zánětlivý edém hrtanu, zánět a edém průdušek, pneumonitida, plicní edém, palčivý pocit, kašel, sípot, laryngitida, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_kyselina_fosforecna.pdf