Označování nebezpečných látek

Od roku 2008 postupně dochází k celkové změně označování nebezpečných látek pomocí tzv. vystražených piktogramů. Dosavadní používané piktogramy (černý symbol v oranžovém čtverci) musí být nejpozději do 31. května 2015 nahrazeny novými symboly (bílý, na vrchol postavený čtverec s červeným rámem a černým piktogramem).

 

Staré značení

 

Nové označovací symboly

Symbol

Označení nebezpečnosti

Symbol

Označení nebezpečnosti

BZ_E1.jpg

Výbušné
poznávací písmeno: E

BZ_E2.jpg

Vybuchující bomba
Pro výbušné látky/směsi a produkty obsahující výbušné látky

BZ_F_.jpg

Extrémně hořlavé
poznávací písmeno: F+

BZ_F2.jpg

Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

BZ_F1.jpg

Vysoce hořlavé
poznávací písmeno: F

BZ_F2.jpg

Plamen
Pro hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

BZ_O1.jpg

Oxidující
poznávací písmeno: O

BZ_O2.jpg

Plamen nad kruhem
Pro hořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látky

BZ_C1.jpg

Žíravé
poznávací písmeno: C

BZ_Z2.jpg

Korozívní účinky
Pro látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

BZ_T_1.jpg

Vysoce toxické
poznávací písmeno: T+

BZ_T2.jpg

Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi

BZ_T1.jpg

Toxické
poznávací písmeno: T

BZ_T2.jpg

Lebka na zkřížených kostech
Pro vysoce toxické látky a směsi

BZ_Xn1.jpg

Zdraví škodlivé
poznávací písmeno: Xn

 

žádná shoda

BZ_Xi1.jpg

Dráždivé
poznávací písmeno: Xi

 

žádná shoda

BZ_N1.jpg

Nebezpečné pro životní prostředí
poznávací písmeno: N

BZ_N2.jpg

Životní prostředí
Pro látky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

 

žádná shoda

BZ_Xi2.jpg

Vykřičník
Pro látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

 

žádná shoda

BZ_K2.jpg

Nebezpečné pro zdraví
Pro karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsi.

 

žádná shoda

BZ_VL2.jpg

Plynová láhev
Pro plyny pod tlakem

Ruší se také dosavadní upozornění na nebezpečí (např. "toxické" nebo "podporující hoření"). Nově se zavádí dvě signální slova a to:

  1. "varování" (signální slovo pro všechny méně závažné kategorie nebezpečnosti)
  2. "nebezpečí"( signální slovo pro závažné kategorie nebezpečnosti)

Grafické znázornění piktogramu musí vždy doplňovat slovo stanovující závažnost nebezpečí.

Kombinace piktogramů a signálního slova

pik_slova.jpg