Aceton

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  67-64-1

Synonyma:

Propan-2-on
2-propanon
Dimethylketon
Acetonum

Vzorec:  CH3COCH3

Bezpečnostní značky:

Vysoce hořlavéDráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_1090.jpg

UN1090

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavá látka. Výpary jsou těžší než vzduch a drží se při zemi. Může vytvořit se vzduchem výbušnou směs, zvláště v prázdných nečištěných nádobách. Při termickém rozkladu vznikají toxické produkty (oxidy uhlíku).

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá, čirá kapalina, charakteristického zápachu

Plynné – vytváří páry těžší než vzduch

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá látka, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 13% (objemových)

Dolní mez výbušnosti: 2 % (objemových)

Molární hmotnost: 58,08 g/mol

Rozpustnost: kapalina je dobře rozpustná ve vodě, alkoholu, éteru.

Toxicita: škodlivý pro vodní organismy

Těkavost: těkavý

Reaktivita: není k dispozici

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Detekce

Páry:

Analyzátor plynů GDA II

GASMET DX-4015

Detekční trubičky

Kapalina:

Ramanův spektrometr

FTIR spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (butylová pryž: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace > 480 min.), protichemický oblek, dýchací přístroj.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokryjte absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: voda, prášek, CO2, pěna

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 800 mg/m3 (336,8 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1500 mg/m3 (631,5 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teplo, vlhko, světlo, jiskření, oheň

Neslučitelné materiály: báze, oxidační činidla, redukční činidla, prudce reaguje s oxychloridem fosforečným, při výskytu/nálezu s peroxidem vodíku a dalšími chemickými látkami je nebezpečí výskytu aceton peroxidu (bílá krystalická látka) – vysoce nestabilní výbušnina.

Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, oxid uhličitý

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – může být škodlivý při vdechování, může způsobit podráždění horních cest dýchacích - kašel, ve vysokých koncentracích - bolest hlavy, nevolnost, zvracení

Při požití - může být škodlivý při požití, bolesti žaludku

Při zasažení očí - poruchy očí, poškození rohovky

Při styku s kůží - může být škodlivý při absorpci kůží, způsobuje praskání kůže, vysušení kůže a ekzém způsobené odmaštěním kůže.

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_aceton.pdf