Penacolite® Resin R-50

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  24969-11-7 Polymer resorcinolu s formaldehydem, 108-46-3 1,3-Dihydroxybenzen

Synonyma: Roztok resorcinol-formaldehydové pryskyřice

Vzorec:  C6H4(OH)2

Bezpečnostní značky:

 látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty                 

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_2876.jpg

UN 2876                       

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Přípravek je dráždivý a může způsobit vážné poškození očí. Riziko nebezpečné reakce se silnými oxidačními činidly. Při tepelném rozkladu se může tvořit oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: netýká se

Horní mez výbušnosti: netýká se

Dolní mez výbušnosti: netýká se

Molární hmotnost:     110,1 g/mol

Rozpustnost: značná

Toxicita: vysoce toxický pro vodní organismy

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Reaktivita: Za normálních skladovacích podmínek je stabilní, nereaktivní. Nebezpečná reakce se silnými oxidačními činidly.

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H370 Způsobuje poškození orgánů.

H371 Může způsobit poškození orgánů.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

CHL PID detektor ppbRae

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Zabraňte dalšímu úniku, nevznikne-li tím riziko. Rozlitý materiál absorbujte vermikulitem nebo jiným inertním materiálem a pak vložte do uzavřené nádoby na chemický odpad.

Požár

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý, běžná pěna, suchý prášek, vodní sprej nebo vodní mlha.

Nevhodná hasiva: Nepoužívejte proud vody jako hasicí prostředek, oheň se tím šíří.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 45 mg/m3 (10 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 90 mg/m3 (20 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Kontakt s nekompatibilními materiály.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla. Reakce s formaldehydem je mírně exotermní.

Nebezpečné produkty rozkladu: v případě požáru oxidy uhlíku (oxid uhelnatý, oxid uhličitý)

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – Za běžných podmínek předpokládaného použití se u toho materiálu neočekává, že bude nebezpečný při inhalaci.

Při požití – Může způsobit nevolnost při požití.

Při zasažení očí – Způsobuje závažné poškození očí.

Při styku s kůží - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

První pomoc

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, následné podat aktivní uhlí (20-40g v 10% suspenzi), vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – Okamžitě po zasažení vyplachovat oči vodou při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) Pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_Penacolite® Resin R-50