Hydroxid vápenatý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1305-62-0

Synonyma:

Calcium hydroxide, Hašené vápno, Vápenné mléko.

Vzorec: Ca(OH)2

Bezpečnostní značky:

dráždivéžíravé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestylátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_3262.jpg

UN3262

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavá, látka samotná nehoří, ale může se při teple rozkládat a vytvářet leptavé nebo toxické plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá látka, bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne 

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Molární hmotnost: 74,09 g/mol

Rozpustnost: ve vodě rozpustný při (20°C) 1,7 g/l

Toxicita: požitím, při stuku s kůží, při zasažení očí, požitím dochází k poleptání

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: s kyselinami, vyvíjí žíravé plyny/páry

Věty o nebezpečnosti

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Detekce

Na místě – měření pH lakmusovými papírky

Laboratoř – FTIR, titračně, fyzikální zkoušky

Ochranné prostředky pro zásah

Uzavřené ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný oblek, dýchací přístroj. Důležitá je ochrana dýchacích cest před prachovými částicemi, je možné použít i respirátor případně ochranou masku s protiprachovým filtrem.

Likvidace

Opatrně provést mechanický úklid, shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy. Nesmí se dostat do kanalizace. 

Požár

Vhodná hasiva: přizpůsobit látkám skladovaným v okolí - CO2, voda, prášek, pěna 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: oxid vápenatý 

Ohrožené nádrže chlaďte vodní sprchou. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 2 mg/m3 (1,22 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 4 mg/m3 (2,45 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: silně exotermické reakce s kyselinami, při přidání vody se zahřívá, vyvíjí se žíravé plyny/páry.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: vlhkost a exotermický rozklad vodou

Neslučitelné materiály: kyseliny, fosfor, sirovodík, lehké kovy, organické nitrosloučeniny a anhydridy – nebezpečí výbuchu.

VÍCE:

Příznaky

Dýchací potíže, těžké poleptání kůže, tkání, trávicího traktu, očí a sliznic. žaludeční a střevní potíže.

První pomoc

Při vdechnutí – Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.

Při požití – Vypláchnout ústa vodou. Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody.

Ihned povolat lékaře.

Při styku s kůží – Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_hydroxid_vapenaty.pdf