Manganistan draselný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  7722-64-7

Synonyma:

Potassium permanganate

Vzorec:  KMnO4

Bezpečnostní značky:

ImageImageImageImage

                       

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

Image

UN11490

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

 Nebezpečnost

Látka zesilující nebo způsobující požár, silně oxidační látka. Vytváří nebezpečné sloučeniny s koncentrovanými kyselinami. Při požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty.

Vzhled/skupenství

Pevné – ano

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: látka vysoce podporující hoření.

Molární hmotnost: 158,03 g/mol

Rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě

Toxicita: vysoce toxický pro vodní organismy

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H272 Může zesílit požár. Oxidant.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poškození kůže a poleptání očí.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě: ED-XRF – laboratoř

 

Ochranné prostředky pro zásah

Třívrstvý zásahový oděv při větším úniku je vhodné použít dýchací přístroj.

 

Likvidace

Zamést, vsypat do vhodné nádoby k likvidaci. Vysát uniknutý materiál vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem a uložit do vhodné uzavřené nádoby.

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý

Nevhodná hasiva:

Přípustné limity

Jedná se o pevnou netěkavou látku, v případě víření prachu může vzniknout u větších úniků aerosol, proto je vhodná ochrana dýchacích cest (IDP případně OM s filtrem P3). V ovzduší nejsme schopni aerosol měřit.

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: nebezpečná reakce s hořlavinami, vznik samozápalných směsí s kovovým prachem, či hořlavými látkami.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: styk s hořlavými látkami.

Neslučitelné materiály: silná redukční činidla, práškové kovy, peroxidy, zinek, měď, alkoholy, flourovodík, kyseliny, kyselina sírová

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bezvědomí, může být škodlivý.

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

 

První pomoc

Při vdechnutí – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody, při otevřených očních víčkách (15-20min). Vyhledat lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.

 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Manganistan draselný.pdf