Butylacetát

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  123-86-4

Synonyma:

n-Butyl ester kyseliny octové, octan butylnatý

Vzorec:  C6H12O2

Bezpečnostní značky:    

  Image           Image            

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

Image

 

UN1123

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavá kapalina a páry. Páry se vzduchem tvoří výbušnou směs. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se šířit na podlaze.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné – těkavá kapalina vytvářející páry

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina a páry

Molární hmotnost: 116,16 g/mol

Rozpustnost: ve vodě rozpustný

Toxicita: páry mohou způsobovat ospalost nebo závratě.

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Detekce

Na místě: PID detektor, GASMET DX-4015

Ochranné prostředky pro zásah

Trojvrstvý zásahový oděv v kombinaci s dýchacím přístrojem.

Likvidace

Seberte uniknuvší materiál vysavačem v nevýbušném provedení nebo mokrým kartáčem a uložte do obalu k likvidaci.

Požár

Vhodná hasiva: oxid uhličitý, hasicí prášek, rozstřikované vodní paprsky, pěna odolná vůči alkoholu

Nevhodná hasiva: plný proud vody

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit: PEL 950 mg/m3  (200 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace: NPK – 1200 mg/m3 (253 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za doporučených skladovacích podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: s kyselinami, alkáliemi a oxidačními prostředky

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny, jiskry

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, silná redukční činidla, silné báze

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bezvědomí, může být škodlivý

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

Nejdůležitější akutní a opožděné účinky: dýchací potíže, kašel, bezvědomí, nevolnost, zvracení, plicní edém

První pomoc

Při nadýchání – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí – oči preventivně vypláchnout vodou. Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_Butyl acetát.pdf