Pyrofosforečnan draselný

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  7320-34-5

Synonyma:

Pyrofosfát draselný

Difosforečnan tetradraselný bezvodý

Vzorec:  K4P2O7

Bezpečnostní značky:

BZ_Xn1.jpg

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Látka není klasifikována jako nebezpečná pro přepravu!

Nebezpečnost

Tato sloučenina je dráždivá. 

Vzhled/skupenství 

Pevné – bílý bezvodý hydroskopický prášek bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Horní mez výbušnosti: není stanovena

Dolní mez výbušnosti: není stanovena

Molární hmotnost: 330,34 g/mol

Rozpustnost: rozpustný ve vodě

Toxicita: není k dispozici

Těkavost: není stanovena

Reaktivita: není k dispozici

Věty o nebezpečnosti

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H315 Dráždí kůži

Detekce

Na místě mobilní laboratoř – XRF, FTIR, Ramanův spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, maska s filtrem, případně respirátor, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek (Tychem, Tyvec, OPCH-90), dle množství uniklé látky. 

Likvidace

Uniklou látku, přípravek nebo znečištěný odpad shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: voda, prášek, CO2, pěna

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: není stanoven

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: není stanoven

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm ... (25°C, 100 kPa): není stanoven

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: nejsou známy

Podmínky, kterým je třeba zabránit: chránit před vlhkostí (nutné jej skladovat v uzavřených obalech v suchých a krytých skladištích)

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

Nebezpečné produkty rozkladu: v případě požáru oxidy fosforu a oxidy draslíku

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí –  škodlivý při vdechování, může způsobit podráždění horních cest dýchacích, sliznic, kašel, dušnost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení

Při požití – podráždění sliznice v ústech

Při zasažení očí – podráždění

Při styku s kůží – podráždění

První pomoc

Při vdechnutí –  vyneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud došlo k zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití –  vypláchněte ústa a dejte postiženému vypít velké množství vody, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí –  okamžitě po zasažení vypláchněte postiženému oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží –  odstraňte kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.), pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_pyrofosforecnan draselny.pdf