Petrolej

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 8008-20-6

Synonyma:

Kerosene

Kerosine

Benzínová frakce (ropná)

Vzorec: není

Bezpečnostní značky:

nebezpečné pro životní prostředízdraví škodlivé

látky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdrojekarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_30_1223.jpg

UN1223

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý, výbušný, škodlivý pro životní prostředí. Má omamné účinky. Dráždí kůži, oči, sliznice, dýchací cesty. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušné směsi, při hoření se může uvolňovat oxid uhelnatý S vodou se prakticky nemísí, na povrchu vodních ploch vytváří souvislou vrstvu, která zabraňuje přístupu kyslíku do vody čím může poškodit vodní floru a faunu.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá, čirá kapalina, charakteristické vůně

Plynné – páry (vytváří výbušné směsi)

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá kapalina, III. stupně nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 6,5 % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 0,6 % (obj.)

Molární hmotnost: nestanoveno

Rozpustnost: v tucích rozpustný, ve vodě nerozpustný

Toxicita: požitím, při styku s kůží, při zasažení očí, toxický pro vodní organismy

Těkavost: ano

Reaktivita: - viz. níže

Věty o nebezpečnosti

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě: PID, Raman       

Laboratoř: FTIR, GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranný štít na obličej, bezpečnostní brýle, ochranné rukavice – plný kontakt – nitrilový kaučuk, min. tloušťka vrstvy0,4 mm, doba průniku 480 min. Postříkání - nitrilový kaučuk, min. tloušťka vrstvy0,2 mm, doba průniku 32 min.. Ochranu těla přizpůsobit úniku a okolnostem zásahu, je možné použít TYVEC/TYCHEM v kombinaci s IDP.

Likvidace

Podle situace látku bezpečně odčerpejte, zbytky adsorbujte do inertního adsorbentu a v uzavřených nádobách odvezte k likvidaci firmě oprávněné ve smyslu příslušného zákona.

Požár

Vhodná hasiva: pěna vhodná k hašení alkoholu, práškový hasící prostředek, oxid uhličitý, sudy a cisterny v okolí chlaďte vodní mlhou 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 400 mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1200 mg/m3

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm nestanoven (25°C, 100 kPa)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: za normálních podmínek žádné, při hoření může vznikat oxid uhelnatý, oxidy dusíku, organické páry.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny a jiskry.

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, silné báze, silné kyseliny, aminy.

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – bolesti hlavy, závratě, stav opilosti, nevolnost, zvracení, poruchy vědomí a následné zadušení

Při požití - bolesti hlavy, závratě, stav opilosti, poškození trávicího ústrojí, bolest žaludku, zvracení, útlum dechu, plicní edém, může vést až k bezvědomí

Při zasažení očí - způsobuje dráždění

Při styku s kůží – odmašťuje pokožku a způsobuje dermatologické změny. Můžou nastat následující symptomy: vysychání pokožky a její následné popraskání, záněty kůže.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Oči okamžitě a důkladně vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody nejméně 15 minut při násilím otevřených víčkách. Má-li postižený kontaktní čočky – je třeba je nejprve odstranit. 

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_petrolej.pdf