Diethanolamin

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 111-42-2

Synonyma:

2,2-Iminodiethanol,

Bis(2-hydroxyethyl)amin,

Diethanolamine

Vzorec: C4H11NO2

Bezpečnostní značky:

Dráždivézdraví škodlivé

karcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_90_3077.jpg

UN3077

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý. Může se vytvořit explozivní směs plynu a vzduchu. Při zahřátí nebo v případě požáru se vytváří jedovaté plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá kapalina, zápach po čpavku

Plynné – plyn (směs se vzduchem – výbušný)

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá látka

Horní mez výbušnosti: 10,6 (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 1,6 (obj.)

Molární hmotnost: 105,14 g/mol

Rozpustnost: rozpustná ve vodě

Toxicita: neudána

Těkavost: těkavý

Reaktivita: Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H315 Dráždí kůží.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř – GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranu zvolit dle koncentrace a činnosti v místě zásahu, Tychem/Tyvec/OPCH v kombinaci s IDP.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. 

Požár

Vhodná hasiva: hasiva přizpůsobit látkám skladovaným v okolí – CO2, pěna, suchý prášek 

Nevhodná hasiva: plný vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 5 mg/m3 (1,16 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 10 mg/m3 (2,32 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Exotermické reakce s oxidačními činidly, anhydridy. Pozor! Při styku s dusitany, dusičnany, kyselinou dusitou se mohou uvolňovat nitrosaminy.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Intenzivní zahřívání.

Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla, měď, zinek, železo.

VÍCE:

Příznaky

Kašel, střevní potíže, dráždivé účinky.

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc. 

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. Vyhledat lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc. 

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_diethanolamin.pdf