Argon

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  7440-37-1

Vzorec: Ar

Bezpečnostní značky:

plyny pod tlakem

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

Argon - plyn stlačený

BT_20_1006.jpg

UN1006

Argon – hluboce zchlazený, kapalný

BT_22_1951.jpg

UN1951

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Při vyšších koncentracích působí dusivě tím, že vytěsňuje kyslík. Zkapalněný plyn při kontaktu s kůží může způsobit omrzliny. Plyn je těžší než vzduch - může se shromáždit v níže položených místech.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – pod tlakem kapalina, s teplotou varu − 185,9 °C

Plynné – bezbarvý plyn, bez zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: klasifikován jako nehořlavý

Horní mez výbušnosti: nestanoveno

Dolní mez výbušnosti: nestanoveno

Molární hmotnost: 39,95 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost: ve vodě dobře rozpustný

Toxicita: nebylo zjištěno

Těkavost: vysoká

Reaktivita: inertní plyn (neraktivní)

Věty o nebezpečnosti

H281: Obsahuje zchlazený plyn; může způsobit omrzliny nebo poškození chladem.

Detekce

Na místě – nelze přímo detekovat, lze detekovat nepřímo, snížením obsahu kyslíku (reakce kyslíkového čidla)

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace >480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Zbytky plynu je možné vypustit do volné atmosféry na dobře větraném místě nebo na volném prostranství. Nevypouštět do kanalizace, sklepu a níže položených prostorů, kde by mohlo dojít k hromadění plynu a vytvoření nebezpečné dusivé koncentrace.

Tlakové nádoby evakuovat z místa požáru. Pokud toto není možné, pak je nutné tlakové nádoby chladit vodou z bezpečné vzdálenosti.

Požár

Vhodná hasiva: lze použít všechna hasiva, nutno přizpůsobit okolí

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: Neurčen, případně min. 18% kyslíku

Nejvyšší přípustná koncentrace Neurčen, případně min. 18% kyslíku

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: není stanoveno

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Chraňte před teplem, otevřeným plamenem a horkými povrchy.

Neslučitelné materiály:není stanoveno

VÍCE:

Příznaky

Vysoké koncentrace působí dusivě. Příznaky jsou ztráta orientace, bolesti hlavy, nevolnost, ztráta vědomí.

První pomoc

Při vdechnutí – Přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid, nenechat chodit. V případě, že postižený nedýchá, zavést umělé dýchání z plic do plic.

Při požití – Expozice je prakticky nemožná.

Při zasažení očí – Oči důkladně promýt velkým množstvím vody.

Při poleptání – Kůži dobře umýt mýdlem a vodou, opláchnout, převléknout.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_argon.pdf