Formaldehyd

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 50-00-0

Synonyma:

Formalin, methanal, aldehyd mravenčí, karsan, lysoform, oxomethane, oxymethylene, paraform

Vzorec: HCHO

Bezpečnostní značky:

toxickézdraví škodlivéžíravévysoce hořlavé

vysoce toxické látky a směsikarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očihořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_2209.jpgBT_38_1198.jpg

UN2209, UN1198

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Hořlavý, výbušný. Při termickém rozkladu může dojít ke vzniku nebezpečných hořlavých plynů nebo výparů. Možnost uvolňování oxidu uhelnatého. Tvorba dráždivých a výbušných směsí. Páry jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a shromažďují se v nízko položených či uzavřených prostorech (kanalizace, sklepy, nádrže).

Nebezpečí exploze výparů uvnitř, venku nebo v kanalizaci. Obsahuje stabilizátor methanol. Má snahu polymerovat. Během skladování může dojít k zakalení či vzniku bílé usazeniny (vznik paraformaldehydu).

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá čirá kapalina, štiplavého zápachu

Plynné - zahříváním se vytváří páry, výpary

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavý, III.třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 70 % (objemových)

Dolní mez výbušnosti: 7 % (objemových)

Molární hmotnost: 30,03 g/mol

Rozpustnost: ve vodě plně rozpustná látka (roztok má leptavý účinek)

Toxicita: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

Těkavost: ano

pH: 2,8 - 4 (kyselé – lakmusový papírek červený)

Reaktivita: - viz. Neslučitelné materiály

Věty o nebezpečnosti

H331 Toxický při vdechování

H311 Toxický při styku s kůží

H301 Toxický při požití

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

H370 Způsobuje poškození orgánů

Detekce

Páry :

Analyzátor plynů GDA II

GASMET DX-4015

Detekční trubičky

Kapalina:

Ramanův spektrometr

FTIR spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Těsnící ochranné brýle, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek, dýchací přístroj

Likvidace

Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Požár

Vhodná hasiva: voda, pěna pro hašení alkoholu, prášek, oxid uhličitý.

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Nebezpečné produkty rozkladu: při požáru - oxidy uhlíku

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či látky zasažené požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,5 mg/m3 (0,41 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1 mg/m3 (0,81 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny a jiskry

Neslučitelné materiály: silné báze, kyseliny, oxidační činidla, alkalické kovy, silná oxidační činidla, aminy, silné kyseliny, chloridy kyselin, anhydridy kyselin, redukční činidla, peroxidy, isokyanáty, fenol, anilin

VÍCE:

Příznaky

Dráždivý charakteristický zápach, palčivý pocit na hrudi, kašel, sípot, dušnost, bolesti hlavy

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Zápach formaldehydu je cítit již od koncentrace 0,2 ppm. Konzultujte s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody při otevřených víčkách a konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_formaldehyd.pdf