Xyleny (suma isomerů)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1330-20-7

Synonyma:

Xylol

Xylenes

Xyleny (suma isomerů – 1,2-xylen, 1,3-xylen, 1,4-xylen)

Vzorec: C8H10

Bezpečnostní značky:

Vysoce hořlavézdraví škodlivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_30_1307.jpg

UN1307

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavý, výbušný. Rozlitá kapalina se lehce odpařuje. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs, jsou lehce vznětlivé, vzněcují se na horkých plochách, od jisker a otevřeného plamene, jsou těžší než vzduch.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, charakteristického (aromatického) zápachu po ředidlech

Plynné – páry (se vzduchem výbušné)

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavý, III. třídy nebezpečnosti

Molární hmotnost: 106,17 g/mol

Horní mez výbušnosti: 7 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 1,1 % (V)

Rozpustnost: ve vodě téměř nerozpustný

Toxicita: požitím, při styku s kůží, při zasažení očí i inhalací

Těkavost: těkavý

Reaktivita: kapalina se nepatrně mísí s vodou a plave na její hladině, kde vytváří výbušnou směs par se vzduchem. Voda nasycená xylenem může v uzavřených prostorách uvolnit tolik par, že se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs.

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H315 Dráždí kůži.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Detekce

Na místě – PID detektor, Raman, fyzikální zkoušky (hořlavost – hoří při vzniku černých sazí)

Laboratoř – GC/MS, Raman, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranný štít na obličej, bezpečnostní brýle, ochranné rukavice, protichemický oblek OPCH-90 PO, dýchací přístroj.

Likvidace

Nechejte uniknuvší materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např. písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci podle platných předpisů.

Požár

Vhodná hasiva: Pro malé (začínající) ohně použijte prostředky jako "alkoholová" pěna, suché chemické nebo oxid uhličitý.

Pro velké ohně použijte vodu z co největší vzdálenosti. Použijte velká množství vody (zaplavení), aplikované jako mlha nebo postřik; silné proudy vody mohou být neúčinné. Ochlaďte všechny zasažené nádoby zaplavením množstvím vody.

Neotevřené kontejnery je možno ochlazovat rozprašováním vody.

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečnost: oxidy uhlíku 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 200 mg/m3 (46 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 400 mg/m3 (92 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za doporučených skladovací podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: -

Podmínky, kterým je třeba zabránit: horko, plameny a jiskry

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, oxid chromový

VÍCE:

Příznaky

Neostré vidění, ztráta koordinace, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závrat, slabost, anémie.

Dlouhodobá nebo opakovaná expozice na kůži způsobuje odmaštění a dermatitidu.

První pomoc

Při vdechnutí – Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem. 

Při zasažení očí – Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem. 

Při styku s kůží – Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_xyleny.pdf