Chlorid železitý

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 

7705-08-0

10025-77-1 (hexahydrát)

Synonyma:

Trichlorid železitý

Iron(III) chloride

Vzorec:

FeCl3

FeCl3• 6 H2O (hexahydrát)

Bezpečnostní značky:

zdraví škodlivéžíravé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestylátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

Chlorid železitý bezvodý

BT_80_1773.jpg

UN1773

Chlorid železitý roztok

BT_80_2582.jpg

UN2582

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Produkt je žíravý, leptá kůži, sliznice, oči!!! Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (plyn chlorovodíku). Způsobuje kyselost vody a korozi většiny kovů. Škodlivý pro vodní organismy.

Vzhled/skupenství

Pevné: Žlutohnědá až tmavě hnědá hygroskopická práškovitá látka (tmavost barvy závisí na míře oxidace kyslíkem) 

Kapalné: Vodný roztok - červená až nahnědlá kapalina se slabým zápachem chlóru. 

Plynné: Při hoření může dojít k uvolnění plynného chlorovodíku.

Vlastnosti

Hořlavost: látka klasifikována jako nehořlavá

Horní mez výbušnosti: nestanovena (V)

Dolní mez výbušnosti: nestanovena (V)

Molární hmotnost: 162,21 g/mol

Rozpustnost: Dobrá rozpustnost ve vodě (roztok má leptavý účinek).

Toxicita: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: Reakcí s kovy uvolňuje chlor. Při teplotách nad 100 °C se může vyvíjet plyn chlorovodíku.

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě - nelze

Laboratoř - XRF

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.) Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí.

Likvidace

Rozsypaný produkt smést do označených pytlů nebo vhodných těsných nádob. V případě rozlití roztoku látku zřeďte vodou a zneutralizujte. Vhodný materiál k zředění nebo neutralizaci je vápno. Popřípadě přidejte absorbující látku (nejsou-li k dispozici jiné vhodné materiály, může být použita zemina), seberte materiál a uložte do utěsněného kontejneru odolného proti kapalinám k likvidaci. Rozsáhlé rozlití ohraďte nebo jinak zadržte uniklý materiál a zajistěte jej tak, aby nemohl unikat a vtékat do vodních toků. Rozlitý materiál přeneste do vhodného kontejneru k likvidaci. Minimalizujte kontakt vyteklého materiálu s půdou, aby se předešlo odtékání do půdy a povrchových vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: voda, prášek, pěna – hasiva přizpůsobit látkám v okolí

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 8 mg/m3 (5,43 ppm), (pro uvolněnou HCl)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 15 mg/m3 (10,19 ppm), (pro uvolněnou HCl)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Reakcí s kovy uvolňuje chlor. Při teplotách nad100 °C se může vyvíjet plyn chlorovodíku.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vysoké teploty, vlhkost, kontakt s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí.

Neslučitelné materiály: Izolujte od silných oxidačních činidel, silných zásad, kovů.

VÍCE:

Příznaky

Produkt je žíravý. Leptá kůži, sliznice, oči. Při styku s pokožkou způsobuje zarudnutí kůže, záněty kůže, ekzém a dermatitidy. Při požití způsobuje ostrou bolest v ústech, hrdle, jícnu a žaludku, nevolnost, zvracení, průjmy. Vnikne-li produkt do očí, hrozí poškození až ztráta zraku. Způsobuje podráždění, pálení, zarudnutí, slzení, změny zraku. Páry dráždí dýchací orgány. Způsobuje dušnost, pálení v nose a krku, silný kašel, slzení.

První pomoc

Při vdechnutí - Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.

Při požití - Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Hrozí perforace jícnu a žaludku. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo.

Při zasažení očí - Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při poleptání - Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižené místa na kůži okamžitě opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_chlorid_zelezity.pdf

pdf.pngBL_chlorid_zelezity_hexahydrat.pdf