Pryskyřice polyesterové

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: není

Synonyma:

nejsou

Vzorec: není

Bezpečnostní značky:

zdraví škodlivé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestyhořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_3269.jpg

UN3269

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavý, snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Páry mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Páry se šíří při zemi a mohou způsobit dušení či závratě. Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné: při ztuhnutí 

Kapalné: vodově bílá až světle modrá viskózní kapalina 

Plynné: uvolňování styrenu

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 8,9 % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 1,1 % (obj.)

Molární hmotnost: různá (páry těžší než vzduch)

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita: Páry styrenu mají narkotické lokálně dráždivé účinky. Koncentrace 70 ppm ještě nevyvolává dráždění, koncentrace 100 ppm je snesitelná, koncentrace 200 ppm až 400 ppm vyvolává nepříjemný pocit zápachu. Nad koncentraci 400 ppm se projevuje dráždivý účinek, nad 800 ppm se projevuje narkotizační účinek a při koncentraci nad 1 300 ppm je již pobyt nesnesitelný.

Těkavost: uvolňuje páry styrenu

Reaktivita: neuvedeno

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H315 Dráždí kůži.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Detekce

Na místě – PID, Sewerin

Laboratoř – GC/MS, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Ochranu volit dle podmínek u zásahu. Styren narušuje materiál plynotěsných ochranných prostředků (OPCH) – nevratné poškození obleku, proto je vhodnější použití jednorázových obleků Tyvec/Tychem v kombinaci s IDP. Ochranné rukavice nitrilový kaučuk tloušťka 0,4mm omezeně chrání 30 min.

Likvidace

Látka nesmí proniknout do vody, je vhodné provést zahrazení, odčerpání, či nasorbování uniklé látky do vhodných inertních sorbentů (písek apod.)

Požár

Vhodná hasiva: Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodné pouze pro chlazení) 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 100 mg/m3 (23,5 ppm), (pro styren)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 400 mg/m3 (94 ppm), (pro styren)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: neudáno.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: sluneční světlo, otevřené plameny, skladování nad20°C

Neslučitelné materiály: oxidační činidla, redukční činidla, aminy, kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů, měď.

VÍCE:

Příznaky

Bolest hlavy, únava.

První pomoc

Při vdechnutí - Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc.

Při požití - Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při poleptání - Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení znovu vyperte před dalším použitím.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_pryskyrice_polyesterova.pdf