Oxid chloričitý (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  10049-04-4

Synonyma:

Chlorine dioxide

Chlordioxid

Chlorine peroxide

Doxcide 50

Vzorec:  ClO2

Bezpečnostní značky:

vysoce toxickéoxidujícínebezpečné pro životní prostředí

vysoce toxické látky a směsihořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce toxický, oxidující, podporující hoření, výbušný za i bez přístupu vzduchu, nebezpečný pro ŽP.

Vzhled/skupenství

Pevné – tvoří oranžové krystalky při teplotě -59°C 

Kapalné – oranžová až červeno-hnědá kapalina při teplotě pod 11°C 

Plynné – oranžový plyn (za normálních podmínek), zápach po chloru

Vlastnosti

Molární hmotnost : 68,45 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost : dobře rozpustný ve vodě, tetrachlormethanu a diethyletheru.

Toxicita : vysoká, inhalací, při styku s kůží a očima.

Těkavost : plyn

Reaktivita : Velmi silné oxidační činidlo, silně podporuje hoření !!!

Při smíchaní s vodou se v ní rozkládá na kyselinu chloritou a kyselinu chlorečnou (žiraviny) se kterých se může uvolňovat plynný chlor !!! Koncentrace ve vzduchu nad 10% se může vznítit při teplotě 130 °C.

Věty o nebezpečnosti

H270 Může způsobit nebo zesílit požár (oxydant).

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Detekce

Na místě - pH papírky (pH roztoku silně kyselé), čidla na chlor, či chlorovodík.

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) v závislosti na koncentraci látky a činnosti hasiče.

Likvidace

Únik plynu skrápět roztříštěným vodním proudem, vzniklou odpadní vodu je potřeba jímat, ředit a neutralizovat dle skutečného pH.

Oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace, ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: voda, případně hasivo přizpůsobit látkám vyskytující se v okolí. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,28 mg/m3 (0,11 ppm)

15 minutová krátkodobé expozice: 0,9 mg/m3 (0,30 ppm)

Bezprostředně nebezpečná koncentrace pro život nebo zdraví: 13,77 mg/m3 (5 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: plyn v tlakové láhvi je stabilní, ve vodě se rozkládá na kyselinu chloritou a kyselinu chlorečnou. Nestabilní na světle.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: možná reakce s hořlavým materiálem.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Intenzivní zahřívaní.

Neslučitelné materiály: Zabraňte styku s jemnými práškovými kovy, sírou, fosforem, rtutí, hydroxidy, oleji, mazadly, organickými látkami a materiály (dřevo, papír, org. chemikálie) a hořlavým materiálem – riziko požáru. Výbušný se rtutí a oxidem uhelnatým.

Ve směsi s butadienem, ethanem, ethylenem, methanem nebo propanem samovolně exploduje.

VÍCE:

Příznaky

Oranžový mrak, poškozená vegetace, nepříjemný zápach po chloru.

První pomoc

Při vdechnutí – při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – je nepravděpodobné.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_oxid_chloricity.pdf