Síran železitý - PIX 113

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 10028-22-5 

Synonyma:

Síran železitý PIX - 313, PIX – 113T, PIX – 116, hnědá skalice

Vzorec: Fe2(SO4)3 . xH2O nebo Fe2O12S3 . xH2O

Bezpečnostní značky:

žíravédráždivé

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cestylátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Žíravá látka, nehořlavá, nevýbušná. Výrobek je anorganická směs používaná pro čištění a úpravu vod. Ve vodě hydrolyzuje za tvorby hydroxidů železa v rozmezí pH 5-7. Působením této reakce se pH ve vodě snižuje. Jsou-li přítomny fosfáty, může dojít ke vzniku železo-fosfátových komplexů.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá až hnědá krystalická látka

Kapalné – hnědá kapalina, slabě kyselého zápachu

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Horní mez výbušnosti: není výbušný

Dolní mez výbušnosti: není výbušný

Molární hmotnost: 399,88 g/mol

Rozpustnost: rozpustná ve vodě (20°C)

Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží, při zasažení očí

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: reaguje se zásadami

Věty o nebezpečnosti

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě – Ramanův spektrometr

Laboratoř – FTIR, XRF, důkazové reakce.

Ochranné prostředky pro zásah

Polomaska nebo ochranná maska s filtrem proti kyselým parám a pevným částicím, chemicky odolné rukavice (guma, PVC, ne kožené!), těsné ochranné brýle, ochranná obuv, pracovní oděv (např. keprový oblek). Dýchací přístroj, protichemický oděv.

Likvidace

Podle množství uniklé kapaliny látku buď nejdříve odčerpat (velké úniky), nebo při malých únicích absorbovat vhodným absorpčním materiálem (vermikulit, suchý písek), shromáždit do označených uzavíratelných nádob a zlikvidovat.

Požár

Vhodná hasiva: lze použít všechna hasiva, nutno přizpůsobit okolí 

Nevhodná hasiva: plný proud vody 

Zvláštní nebezpečí: hořením vznikají oxidy síry 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 1 mg/m3 (0,306 ppm), (kyselina sírová)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 2 mg/m3 (0, 612 ppm), (kyselina sírová)

Reaktivita

Chemická stabilita: směs je za běžných podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: nejsou známy

Podmínky, kterým je třeba zabránit: chraňte před mrazem a vysokými teplotami

Neslučitelné materiály: silné zásady, nelegovaná ocel, galvanizované povrchy, látky nekompatibilní s vodou

VÍCE:

Příznaky

Při požití může vyvolat nevolnost, bolesti břicha a průjmy, poleptání gastrointestinálního traktu. Oči silně dráždí, až leptá, nebezpečí jejich poškození. Kůži silně dráždí, až leptá. 

První pomoc

Při vdechnutí – Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě bezvědomí zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc.

Při požití – Vypláchněte ústa vodou, dejte pít vodu, pokud možno studenou, zvracení nevyvolávejte. Zvrací-li postižený sám, zajistěte stabilizovanou polohu a dohled do příjezdu lékaře.

Při zasažení očí – Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – Odstranit kontaminovaný oděv a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. Nepoužívat rozpouštědla ani ředidla. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_siran_zelezity.pdf