Síran hlinitý hydrát

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 17927-65-0

Synonyma:

Aluminium sulfate hydrate

Vzorec: Al2(SO4)3 . nH2O

Bezpečnostní značky:

dráždivé

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro oči

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_0_0.jpg

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Nehořlavá látka. Způsobuje vážné poškození očí. Při požáru uvolňuje oxidy síry.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá látka, bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá látka

Horní mez výbušnosti: není stanovena

Dolní mez výbušnosti: není stanovena

Molární hmotnost: 342,12 g/mol

Rozpustnost: ve vodě rozpustný (při 20° C)

Toxicita: nízká

Těkavost: není těkavý

Reaktivita: nastanovena

Věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Detekce

Na místě – Ramanův spektrometr

Laboratoř – FTIR, XRF, důkazové reakce.

Ochranné prostředky pro zásah

Uzavřené brýle, ochranné rukavice – nitrilová pryž tloušťka vrstvy 11 mm, doba iniciace >480 min., respirátor, maska s filtrem proti prachu, dýchací přístroj, protichemický oblek.

Likvidace

Opatrně provést mechanický úklid, shromáždit do krytých kontejnerů.

Požár

Vhodná hasiva: přizpůsobit látkám skladovaným v okolí – CO2, voda, prášek, pěna 

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zvláštní nebezpečí: při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary. Při požáru se mohou uvolňovat oxidy síry. Při zahřívání se uvolňuje krystalická voda. 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: není stanoven mg/m3

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: není stanoven mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: reakce se silnými oxidačními činidly

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání

Neslučitelné materiály: silné oxidační činidla 

VÍCE:

Příznaky

Při vdechování - podráždění sliznic, kašel, dušnost

Při požití - podráždění sliznice úst, hltanu, jícnu a trávicího ústrojí

Při zasažení očí - závažné podráždění až poškození

Při styku s kůží - mírné podráždění

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch, vyhledat lékařskou pomoc. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání (ne přímo z úst do úst).

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_siran_hlinity_hydrat.pdf