Heptan

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  142-82-5

Synonyma:

Dimethylpentan

Vzorec:  C7H16

Bezpečnostní značky:

   Image  Image    Image     Image

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

 Image

UN1206

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Výpary jsou těžší než vzduch. Při pokojové teplotě vytváří se vzduchem výbušné směsi. Pozor na zpětný zášleh. Při termickém rozkladu vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary. Nebezpečné produkty rozkladu – oxidy uhlíku

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné – páry heptanu

Vlastnosti

Hořlavost: hořlavý

Molární hmotnost: 100,20 g/mol

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný

Toxicita: vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Těkavost: těkavá kapalina vytvářející  hořlavé páry těžší než vzduch

Reaktivita:

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy

 Detekce

Na místě: PID detektor, Gasmet DX-4015, GDA 2.

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokrýt absorbčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat

Požár

Vhodná hasiva: suchý prášek, pěna odolná alkoholu, CO2

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud

Přípustné limity

PEL 1000 mg/m3 (244 ppm)

NPK – P 2000 mg/m3 (488 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: se silnými oxidačními činidly

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teplo, otevřený oheň, jiskření

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bezvědomí, může být škodlivý

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

První pomoc

Při nadýchání – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVAT zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávat nic ústy. Vypláchnout ústa vodou. Konzultovat s lékařem.

Při zasažení očí –okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody, při otevřených očních víčkách (15-20min). Vyhledat lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat velkým množstvím vody. Konzultovat s lékařem.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky – bolest hlavy, bezvědomí

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

BL_heptan.pdf