Nafta motorová

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 68334-30-5

Synonyma:

Plynový olej

Diesel

Vzorec: uhlovodíky C9 až C20

Bezpečnostní značky:

vysoce hořlavénebezpečné pro životní prostředízdraví škodlivédráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdrojekarcinogenní nebo dýchací cesty senzibilizující látky a směsilátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_30_1202.jpg

UN1202

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavý, snadno se vznítí vlivem tepla, jisker či otevřeného ohně. Páry mohou vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem. Páry se šíří při zemi a mohou způsobit dušení či závratě. Oheň může vytvářet dráždivé, leptavé a/nebo toxické plyny.

Vzhled/skupenství

Pevné: ne 

Kapalné: Bezbarvá až nažloutlá (případně červená) tekutina, která jemně perleťuje do zelena 

Plynné: naftové páry

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá kapalina, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 6,5 % (obj.)

Dolní mez výbušnosti: 0,6 % (obj.)

Molární hmotnost: různá (páry těžší než vzduch)

Rozpustnost: nerozpustný ve vodě

Toxicita : látka netoxická, inhalací par, při styku s kůží dochází k podráždění a vysoušení, toxická pro vodní organismy.

Těkavost : látka středně těkavá

Reaktivita : Nebezpečí reaktivity nehrozí

Věty o nebezpečnosti

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H351 Podezření na vyvolání rakoviny.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě - Raman

Laboratoř – FTIR, GC/MS

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.) Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj.

Likvidace

Co nejrychleji zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, nejlépe ohraničením prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí). V případě většího úniku může být látka pokryta pěnou, pokud je to možné, z důvodu omezení tvorby par a aerosolů. Zajistit odvětrání zasaženého místa.

V případě úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, Chezacarb, piliny, písek apod.) a umístit do vhodné nádoby.

Požár

Vhodná hasiva: Vzduchová hasící pěna, hasící prášek, CO2

Nevhodná hasiva: Proud vody (vhodné pouze pro chlazení) 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 200 mg/m3 (49 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1000 mg/m3 (245 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: K nebezpečným reakcím nedochází

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm.

Neslučitelné materiály: Silná oxidovadla

VÍCE:

Příznaky

Páry motorové nafty mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Při styku s pokožkou dochází k vysušení případě zarudnutí.

První pomoc

Při vdechnutí - Postižený se přemístí na čerstvý vzduch nebo dobře větrané místo, udržuje se v teple a v klidu, nenechává se bez dozoru. Okamžitě se přivolá lékařská pomoc.

Při požití - Vyjme se zubní protéza, pokud je u postiženého přítomna. Ústa se vypláchnou vodou, nikdy nevyvolávejte zvracení, aby produkt nemohl vniknout do plic. Vyhledejte okamžitě lékaře. Pokud by nastalo zvracení, držte hlavu nízko tak, aby zvratky nemohly proniknout do plic vdechnutím. Jakmile zvracení přestane, uložte postiženého do stabilizované polohy s nohama mírně vyvýšenýma. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Při zasažení očí - Zkontroluje se přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je vyjměte. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné vody) po dobu minimálně15 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékaře.

Při zasažení pokožky/poleptání: Oděv a obuv zasažené přípravkem okamžitě vysvlékněte a vyzujte. Zasažená oblast se důkladně omyje vodou a mýdlem a ošetří vhodným krémem. V případě, že nastane podráždění, otok nebo zarudnutí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminované oblečení znovu vyperte před dalším použitím

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_nafta_motorova.pdf