Oxid chromový (!)

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 1333-82-0

Synonyma:

Chromium trioxide

Chrom(VI)-oxid

Chromic anhydrite

Monochromium trioxide

Vzorec: CrO3

Bezpečnostní značky:

vysoce toxickéoxidujícínebezpečné pro životní prostředí

vysoce toxické látky a směsihořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_568_1463.jpg

UN1463

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce toxický, karcinogenní, žíravý, prudce reagující (zapalující organické sloučeniny (benzín, nafta, aceton, ethanol, apod.) nebezpečný pro ŽP (vodu).

Prudce zapaluje paliva a maziva motorových vozidel při DN !!!

Vzhled/skupenství

Pevné – temně červená lesklá, v suchém stavu až hnědá pevná krystalická látka 

Kapalné – ne 

Plynné – ne

Vlastnosti

Molární hmotnost: 99,994 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě a alkoholech je hydroskopický (váže na sebe vodu)

Toxicita: vysoká, požitím, při styku s kůží i inhalací pevných částic.

Těkavost: netěkavý

Reaktivita: Velmi silné oxidační činidlo, prudce zapaluje hořlaviny !!!

Při smíchaní s vodou se v ní rozpouští a vytváří tak kyselinu chromovou (žíravina) !!!

Věty o nebezpečnosti

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H350 Může vyvolat rakovinu.

H340 Může vyvolat genetické poškození.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti.

H330 Při vdechování může způsobit smrt.

H301 Toxický při požití.

H311 Toxický při styku s kůží.

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Detekce

Na místě - pH papírky (pH roztoku silně kyselé)

Laboratoř - XRF analyzátor, FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Pevnou rozsypanou látku opatrně mechanicky sebrat a shromáždit do uzavřených kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou.

Pevnou rozsypanou látku za vlhka či deště sorbovat do drceného vápence či písku, mechanicky sebrat a shromáždit do uzavřených nádob.

Zbytky redukovat redukčními činidly jako NaHSO4 nebo FeSO4.7H2O

Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace, ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: samotná látka není hořlavá - hasiva přizpůsobit látkám vyskytující se v okolí.

Nevhodná hasiva: nejsou známa 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 0,05 mg/m3 (0,01 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 0,1 mg/m3 (0,02 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita : Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí : Exotermické reakce s redukčními činidly (borem, anhydridy).

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Intenzivní zahřívaní.

Neslučitelné materiály : Kyselina dusičná, dusičnany, amoniak, alkalické kovy, silná redukční činidla, hořlavé organické látky, nekovy, halogen-halogenové sloučeniny.

VÍCE:

Příznaky

Materiál má mimořádně ničivé účinky na tkáně sliznic a horních cest dýchacích, oči a kůži, kašel, dušnost, bolesti hlavy, nevolnost

První pomoc

Při vdechnutí – při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem.

Při požití – NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

Při zasažení očí – nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.

Při styku s kůží – potřísněný oděv a obuv ihned odložte. Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Postiženého ihned dopravte do nemocnice. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_oxid_chromovy.pdf