Chlorid barnatý dihydrát

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  10326-27-9

Synonyma: Barium chlorid dihydrát

Vzorec:  BaCl2.2H20

Bezpečnostní značky:

    Image

Image                       

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

UN1564

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826, 476 163 111

Nebezpečnost

Bílá krystalická látka. Bouřlivě reaguje s kyselinou sírovou a silnými oxidačními činidly. Při požáru vznikají dráždivé a toxické plyny. Nebezpečné produkty rozkladu – chlor, chlorovodík.

Vzhled/skupenství

Pevné – bílá krystalická látka

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý

Molární hmotnost: 244,28 g/mol

Rozpustnost: ve vodě rozpustný 357 g/l

Toxicita: toxický při požití

Těkavost: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Věty o nebezpečnosti

H301 Toxický při požití.

H332 Zdravý škodlivý při vdechování.

Detekce

Na místě: důkazové reakce

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,4 mm, doba iniciace >480 min.), Ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) dle úniku a činnosti, dýchací přístroj nutný.

Likvidace

Opatrně provést suchý úklid, látku nerozprášit. Po setření zbytků použít navlhčený savý papír, vše ve vhodném uzavíratelném obalu předat k likvidaci.

Požár

Vhodná hasiva: látka sama nehoří, hasiva přizpůsobit látkám v okolí

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud

Přípustné limity

PEL 0,5 mg/m3

NPK – P 2,5 mg/m3

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: se silnými oxidačními činidly, bouřlivě reaguje s kyselinou sírovou.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání

Neslučitelné materiály: silná oxidační činidla, kyselina sírová

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bezvědomí,

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

První pomoc

Při nadýchání – dopravit postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádět umělé dýchání. Konzultovat s lékařem.

Při požití – Vypláchnout ústa vodou, vypít velké množství vody. Ihned přivolat lékaře.

Při zasažení očí –okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody, při otevřených očních víčkách (15-20min). Vyhledat lékařskou pomoc.

 Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené omývat velkým množstvím vody. Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost, použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

Chorid barnatý dihydrát

Chlorid barnatý