Kyslík

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  7782-44-7

Synonyma:

Oxygenium

Oxygen

Vzorec:  O2

Bezpečnostní značky:

oxidující

hořlavě (oxidačně) působící plyny, kapaliny nebo pevné látkyplyny pod tlakem

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_25_1072.jpg

UN1072, UN 1073

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce podporující hoření. Ve styku s hořlavým materiálem (dřevo, papír, olej, oděvy, atd.) prudce hoří. S palivy a mazivy reaguje explozivně.

Obaly mohou vybuchovat při zahřátí. Přetečení může vyvolat nebezpečí výbuchu či otravy.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne

Kapalné – ano

Plynné – ano bezbarvý plyn, bez zápachu

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavý, hoření podporující

Molární hmotnost: 32,00 g/mol (těžší než vzduch)

Rozpustnost: dobře rozpustný ve vodě (39 mg/l)

Toxicita: netoxický

Těkavost: plyn

Reaktivita: Může prudce reagovat s hořlavými materiály Může prudce reagovat s redukčními přípravky. Prudce okysličuje organické materiály.

Věty o nebezpečnosti

H270 Může způsobit nebo zesílit požár, oxidant

H280 Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřívání může vybuchnout

Detekce

Na místě : Gas Alert (kyslíkové čidlo)

Ochranné prostředky pro zásah

V případě vysokých koncentrací vzduchový dýchací přístroj v kombinaci s kompletním zásahovým oděvem.

Likvidace

Vypustit do volného prostranství (pozor na hromadění plynu v uzavřených prostorách)

Požár

Vhodná hasiva: proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu, práškový hasící prostředek nebo oxid uhličitý. Typ hasiva přizpůsobit látkám hořícím v okolí. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa.

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Nejsou známy

Reaktivita

Chemická stabilita: za normálních podmínek stabilní

Možnost nebezpečných chemických reakcí: spontánní vznícení tuku a olejů

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Stlačený kyslík může prudce reagovat s hořlavými materiály a redukčními činidly. Nepoužívat olej ani mazivo, vyloučit zdroje jiskření, včetně statických nábojů.

Neslučitelné materiály: fosfor, organické materiály, s práškovými kovy, hořlavé plyny a hořlavé materiály. Riziko výbuchu při rozlití na organických strukturálních materiálech (např. dřevo, asfalt)

VÍCE:

Příznaky

Nevolnost, závrať, bezvědomí, může být škodlivý

Při zasažení očí – může způsobit podráždění očí

Při styku s kůží – může způsobit podráždění kůže

První pomoc

Při vdechnutí – při vdechování kapalného kyslíku o koncentraci větší než 75% může způsobit nevolnost, závratě, dýchací potíže, křeče. Postiženou osobu po nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé dýchání. Konzultujte s lékařem. 

Při požití – není považováno za potencionální způsob expozice.

Při zasažení očí – oči vypláchněte vodou, po dobu minimálně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – v případě omrzlin způsobených kapalným kyslíkem postříkejte vodou a to nejméně po dobu 15min. Konzultujte s lékařem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_kyslik_stlaceny.pdf