Kyselina amidosulfonová

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS:  5329-14-6

Synonyma:

Kyselina amidosírová

Kyselina sulfamidová

Kyselina sulfamová


Vzorec:  NH3SO3

Bezpečnostní značky:

BZ_Xn1.jpg

látky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: varování

Bezpečnostní tabulka:

kys_ami.jpg

UN2967

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Kyselina amidosulfonová je dráždivá látka. Při jejím termickém rozkladu vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary (oxid siřičitý, amoniak, nitrózní plyny). Je škodlivá pro vodní organismy.

Vzhled/skupenství 

Pevné – bezbarvá až bílá pevná látka bez zápachu

Kapalné – ne

Plynné – ne

Vlastnosti

Hořlavost: nehořlavá

Horní mez výbušnosti: není k dispozici

Dolní mez výbušnosti: není k dispozici

Molární hmotnost: 97,09 g/mol

Rozpustnost: rozpustná ve vodě

Toxicita: není k dispozici

Těkavost: není k dispozici

Reaktivita: látka je velmi reaktivní, nebezpečí výbuchu vlivem vyšší teploty nebo nárazem. Po zvíření prášku se tvoří leptavé směsi se vzduchem.  Látka reaguje se silnými bázemi       a oxidačními činidly. Při působení látky na kovy může vznikat vodík a výbušné směsi.

Věty o nebezpečnosti

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H315 Dráždí kůži

Detekce

Na místě mobilní laboratoř – FTIR, Ramanův spektrometr, XRF

Ochranné prostředky pro zásah

Dýchací přístroj, ochranné rukavice (tlusté protichemické), protichemický oblek (OPCH-90), dle množství uniklé látky. 

Likvidace

Uniklou látku, přípravek nebo znečištěný odpad shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou. Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: látka je nehořlavá, hasiva přizpůsobit okolním látkám

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: není stanoven

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: není stanoven

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm ... (25°C, 100 kPa): není stanoven

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: není k dispozici

Podmínky, kterým je třeba zabránit: intenzivní zahřívání

Neslučitelné materiály: bsilná oxidační činidla, zásady, halogeny, kovy

Nebezpečné produkty rozkladu: při termickém rozkladu vznikají nebezpečné hořlavé plyny nebo výpary (oxid siřičitý, amoniak, nitrózní plyny)

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí –  podráždění sliznic, kašel, dušnost

Při požití – podráždění sliznice úst, hltanu, jícnu a trávicího ústrojí

Při zasažení očí – podráždění

Při styku s kůží – podráždění

První pomoc

Při vdechnutí – vyneste postiženého na čerstvý vzduch a uložte ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud došlo k zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchněte ústa postiženého, poté mu dejte vypít velké množství vody, vyvolejte zvracení a  ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí –  okamžitě po zasažení začněte vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu (15-20 minut). Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud má postižený kontaktní čočky je nutné je neprodleně vyjmout.

Při styku s kůží – odstraňte kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Zabraňte kontaktu látky se zdrojem intenzivního tepla.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_kyselina_amidosulfonova.pdf