CVIČNÉ (ALL) Radiační nehoda na Jaderné elektrárně Dukovany CVIČNÉ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje informuje, že došlo k prověření nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační nehody na Jaderné elektrárně Dukovany.

Dnes, tj. 23. 5. 2020 v 8. 00 hod., bylo v součinnosti s Jadernou elektrárnou Dukovany provedeno prověření nastaveného systému vyrozumění v JMK ze strany KOPIS HZS JHM.

Byl zaslán „Vyrozumívací formulář“ (místně příslušným starostům obcí s rozšířenou působností a místně příslušnému hejtmanovi), SMS a zpráva automatickým systémem odesílání hlasové zprávy (IVR) na dotčené subjekty.

 

Žádáme o informaci, zda byla SMS / IVR zaslána na správnou kontaktní osobu za organizaci-proveďte prostou odpověď na přijatou SMS.

V případě, že kontakt je v pořádku, stačí „kontakt potvrzuji“.

V případě, že kontakt není v pořádku, stačí „kontakt nepotvrzuji“.

 

V případě radiační nehody na Jaderné elektrárně Dukovany by na KRIZPORTu byla uveřejněna tato informace:

HZS Jihomoravského kraje informuje, že dnes v …… hod. …... min. došlo na Jaderné elektrárně Dukovany k radiační nehodě.

V tuto chvíli charakter vzniklé situace v okolí jaderné elektrárny nevyžaduje zavedení opatření na ochranu obyvatelstva. To znamená, že není nutné provádět varování obyvatelstva, realizovat ukrytí ani jodovou profylaxi. V současné době se nezvažuje ani evakuace obyvatel v okolí jaderné elektrárny.

Pracovníci jaderné elektrárny již pracují na odstranění následků této radiační nehody a průběžně vyhodnocují radiační situaci.

Sledujte zprávy v rozhlase (Český rozhlas) a televizi (Českou televizi).

Další informace získáte na:

Ještě jednou upozorňujeme na to, že vzniklá situace nevyžaduje přijímání žádných ochranných opatření.

Tato informace by byla nadále aktualizována, doplňována o nové informace apod.

V reálné situaci se od výše zmíněných nepožaduje zpětná reakce na obdrženou informaci.

Ještě jednou upozorňujeme na to, že se jedná o prověření vyrozumění nastaveného systému vyrozumění v Jihomoravském kraji v případě radiační mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte:  plk. Mgr. Martinu Koubovou, tel.: 777 364 591