21 Prosinec 2011

14. Obrana, AČR, ochrana objektů

Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu (2009) Bílá kniha o obraně (2011) Plán obrany České republiky (2007) Severoatlantická smlouva (1999)
21 Prosinec 2011

13. Veterinární problematika

Zásady pro veterinární činnost v průběhu záplav (2010) Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008) Operační manuál pro SLAK (slintavka a kulhavka) (2010) Zásady pro veterinární činnost v…
21 Prosinec 2011

11. Epidemie, pandemie

Operační manuál pro aviární influenzu (2007) Operační manuál pro aviární influenzu aktualizace 2011 (2011) Pandemický plán ČR (2011)
21 Prosinec 2011

10. Hospodářská opatření pro krizové stavy, regulační opatření, plány nezbytných dodávek

Metodika plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro Ústřední správní úřady, krajské úřady, HZS krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (2013) Metodika ke zpracování Plánu nezbytných dodávek obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji (2012) Metodika činnosti při plánování a…
21 Prosinec 2011

9. Obnova území

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006) Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (2005)
21 Prosinec 2011

8. Prevence závažných havárií, chemické látky

Seznam – přehled metodik pro analýzu rizik (2004) H-věty a P-věty - pomůcka velitele jednotky požární ochrany (2010) Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“…
21 Prosinec 2011

7. Radiační ochrana

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008) Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)
21 Prosinec 2011

6. Požární ochrana

Cvičební řád jednotek požární ochrany (2007) Bojový řád jednotek požární ochrany (2011) Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009) Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004) Koncepce požární prevence 2018 - 2021
21 Prosinec 2011

5. Integrovaný záchranný systém, cvičení

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012) Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007) Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a…
21 Prosinec 2011

4. Ochrana obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030 Zásady koordinace humanitární pomoci v Jihomoravském kraji (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015)  Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji (2014) Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva ze…

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ