21 Prosinec 2011

9. Obnova území

Plán obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, který zohledňuje zajištění kontinuity kritické infrastruktury (2006) Formy státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou (2005)
21 Prosinec 2011

8. Prevence závažných havárií, chemické látky

Seznam – přehled metodik pro analýzu rizik (2004) H-věty a P-věty - pomůcka velitele jednotky požární ochrany (2010) Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“…
21 Prosinec 2011

7. Radiační ochrana

Opatření k ochraně hospodářských zvířat v okolí jaderných energetických zařízení a postup při jejich realizaci v případě vzniku radiační havárie (2008) Katalog doporučení a opatření v případě mimořádné události závažné z hlediska radiační ochrany (2003)
21 Prosinec 2011

6. Požární ochrana

Cvičební řád jednotek požární ochrany (2007) Bojový řád jednotek požární ochrany (2011) Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (2009) Metodická pomůcka pro starosty obcí k problematice zajištění požární ochrany (2004) Koncepce požární prevence 2018 - 2021
21 Prosinec 2011

5. Integrovaný záchranný systém, cvičení

Postup pro přípravu, provedení a vyhodnocení prověřovacích a taktických cvičení, připravovaných a konaných na území Jihomoravského kraje (SIAŘ HZS JMK) (2012) Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky (2007) Metodika pro JSDH obcí pro přípravu, provedení a…
21 Prosinec 2011

4. Ochrana obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva JMK na roky 2020 - 2030 Zásady koordinace humanitární pomoci v Jihomoravském kraji (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015)  Zásady provádění evakuace v Jihomoravském kraji (2014) Metodika pro plánování, přípravu a provedení evakuace obyvatelstva ze…
21 Prosinec 2011

3. Krizové řízení, plánování, krizové štáby, kritická infrastruktura

Metodika personálního obsazení a vybavení pracovišť krizových štábů ORP v JMK (2020) Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení (2017) Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Metodická pomůcka pro označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů…
21 Prosinec 2011

2. Povodně, ochrana životního prostředí

Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby (SIVS) (2012) 14. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (2005) Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice…
21 Prosinec 2011

1. Školení, vzdělávání

Skripta ochrana obyvatelstva a krizové řízení (2015) Skripta Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje 2015 (HZS JMK) (2015) Příručka pro školení starostů 2011 (GŘHZS) (2011) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (2007)…
1 Prosinec 2011

Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)

Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (2011)

Kriz_staby_Smernice_MV_2011.pdf

Výstrahy

Přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací SIVS

Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.
Zvětšit tabulku
Stupeň nebezpečí Úroveň nebezpečí Popis nebezpečí a aktivit
Žádný  
B
zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace. V případě světle zelené barvy je předpoklad výhledu nebezpečných jevů, ale výstraha zatím nebyla vydána.
Nízký  
N
žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký  
V
oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní  
E
červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Zdroj: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ